Omgevingsvisie en omgevingsplan buitengebied

Landerd gaat nieuw beleid maken voor het buitengebied van Reek, Schaijk en Zeeland. We willen graag dat alle inwoners met ons nadenken hoe we het buitengebied in de toekomst gaan inrichten.

Denk met ons mee

Daarom krijgen inwoners en belanghebbende de kans ons hier met ons over mee te denken. We doen dit door bijeenkomsten te organiseren en terug te koppelen wat wij doen met de ideeën en informatie die wij krijgen.

Eerst maken we een omgevingsvisie

Daarna werken we de visie uit in een omgevingsplan. Hier leest u meer over de Omgevingswet en waarom wij het beleid voor het buitengebied gaan veranderen. Ook koppelen we de resultaten van bijeenkomsten hier terug.

Waarom een omgevingsvisie en een omgevingsplan?

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Wetten, regels en afspraken die in het verleden zijn ontstaan, worden samengevoegd in één nieuwe wet. Beleid en regels over bouwen en gebruik van grond leggen we nu nog vast in structuurvisies en bestemmingsplannen.

Met de Omgevingswet gebruiken we andere instrumenten, zoals een omgevingsvisie en een omgevingsplan. Vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet willen we daarom voor het buitengebied een omgevingsvisie en omgevingsplan opstellen.

Waarom nieuw beleid voor het buitengebied?

Het bestemmingsplan nu houdt niet genoeg rekening met ontwikkelingen die spelen in het buitengebied. Denk bijvoorbeeld aan veehouderij en gezondheid of de duurzame energieopgave die op ons af komt. Daarom stellen we nieuw beleid op in de vorm van een omgevingsvisie voor het buitengebied.

Later werken we deze omgevingsvisie nog verder uit in een omgevingsplan. Bij beide producten is de input van de inwoner belangrijk. We willen het nieuwe beleid samen met inwoners en belanghebbenden opstellen. Alleen zo krijgen we gedragen beleid, dat antwoord geeft op de opgaven van nu en de toekomst.