Extra (tijdelijke) maatregelen

In De Maashorst wordt doorlopend gewerkt aan het verbeteren van de veiligheid en het aantrekkelijk houden van het gebied voor bezoekers en grazers. Op 5 januari jl. raakte een bezoeker gewond door het te dicht benaderen van een tauros. Naar aanleiding hiervan worden tijdelijk extra maatregelen getroffen om het gevoel van veiligheid te herstellen.

Tijdelijke maatregel naar aanleiding van voorval

De bezoeker kwam in confrontatie met een tauros aan de Karlingerweg in Uden. In dit betrekkelijk smalle deel van het begrazingsgebied liggen druk bezochte, recreatieve routes. Door de vele bochten in de routes, is het zicht voor recreanten op sommige plekken slecht. Zij kunnen daardoor verrast worden door grazers op hun pad. Daarom is besloten de taurossen tijdelijk uit het begrazingsgebied Slabroekse Bergen te halen. Door een raster te plaatsen ter hoogte van de Weversweg kunnen de  taurossen niet meer in dit deel van het begrazingsgebied komen. De Exmoor pony’s blijven hier nog wel zorgen voor begrazing.

Prioritering

In 2019 stelde Ark Natuurontwikkeling een rapport op met aanbevelingen voor het verbeteren van de veiligheid. In het najaar van 2019 gaf Natuurmonumenten hierop een aanvullend advies. Dit leidde tot een maatregelenlijst voor de korte en lange termijn. Vanwege de ontwikkelingen worden maatregelen versneld uitgevoerd.

Evaluatie begrazing versneld opstarten 

Het weghalen van de taurossen uit de Slabroekse Bergen is een tijdelijke maatregel die van kracht blijft tot de meest noodzakelijke maatregelen uit het veiligheidsrapport zijn doorgevoerd. Ook de geplande evaluatie over de begrazing in de hele Maashorst wordt direct opgestart. Aandachtspunten zijn het samengaan van grote grazers en bezoekers én het effect van de begrazing op de ontwikkeling van het natuurgebied en wat dit betekent voor recreatie en toerisme.

Veilig recreëren
In de natuurkern van de Maashorst heeft de natuur het voor het zeggen en zijn bezoekers te gast. Grote grazers houden het landschap open en spelen een belangrijke rol in de biodiversiteit. Wisenten, taurossen en Exmoor pony’s zijn wilde dieren.
Veilig recreëren in een natuurgebied vraagt iets van alle partijen. De beheerder heeft een taak om grazers en publiek goed samen te laten gaan. Duidelijke voorlichting is hierbij van groot belang. Maar de bezoeker heeft ook een opgave door zich bij het betreden van het begrazingsgebied aan bepaalde regels te houden voor hun eigen veiligheid en die van de dieren. Een afstand houden van minimaal 50 meter is het allerbelangrijkste. Ook als een dier of kudde op het pad staat. Omlopen, terugrijden of een ander pad kiezen is wat je moet doen.