Privacy en copyright

De tekstuele inhoud van deze website valt onder de Creative Commons Zero (CC-0) licentie.

Het beeldmateriaal, logo en huisstijl op deze website en het ontwerp van de website vallen onder het auteursrecht van de Gemeente Landerd en mogen niet zonder toestemming gebruikt worden. Wilt u hiervan toch gebruik maken, neem dan contact met ons op 0486-458 111.

Gebruik van uw persoonsgegevens volgens de Telecommunicatiewet

Alle pagina's waarop u persoonsgegevens met de gemeente deelt (digitale formulieren) zijn voorzien van beveiliging die vergelijkbaar is met de manier waarop u via internet met uw bank communiceert. Dit betekent dat uw gegevens vanaf uw computer versleuteld naar de website van de gemeente worden verzonden. Uw persoonsgegevens worden niet online opgeslagen, maar worden direct doorgestuurd naar systemen of administraties binnen de gemeente.

Cookies

De gemeente Landerd gebruikt Google Analytics cookies om te kunnen meten welke pagina's wel of niet goed bezocht worden. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie (bijvoorbeeld uw naam of adres). Het IP-adres van websitebezoekers is gedeeltelijk verborgen en niet meer herleidbaar naar u.

Met Google is een bewerkersovereenkomst afgesloten, zodat gegevens niet worden gedeeld. Verder maken we geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies.

Privacyverklaring gemeente Landerd

U heeft er recht op dat de gemeente Landerd zorgvuldig en vertrouwelijk met uw persoonsgegevens omgaat. Dat is vastgelegd in de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG) en andere specifieke wetgeving, zoals de Wet basisregistratie persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de Wet algemene bepalingen burgerservicenummer.

Als u gebruik maakt van diensten of producten van de gemeente, hebben wij gegevens van u nodig. Die verstrekt u bijvoorbeeld via een formulier op deze website, of telefonisch. Denk aan naam, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarom is dat nodig?

De gemeente heeft persoonsgegevens bijvoorbeeld nodig voor:

  • het uitvoeren van onze publiekrechtelijke taken, zoals het beoordelen van uw aanvraag;
  • het afhandelen van uw betaling;
  • het verzenden van een nieuwsbrief;
  • om u te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
  • om iets bij u af te leveren;
  • als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van u. Dat doen wij alleen als daarvoor een wettelijke grondslag bestaat.

Gemeente Landerd heeft de werkprocessen waarin persoonsgegevens worden verwerkt in kaart gebracht in het Register van Verwerkingen Landerd. In dit register staat welke persoonsgegevens de gemeente verwerkt en voor welke doeleinden. Dit register vindt u onderaan deze pagina.

Hoe lang we gegevens bewaren

Gemeente Landerd bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een aantal gevallen worden uw gegevens langer bewaard op grond van de Archiefwet.

Delen met anderen

Gemeente Landerd verstrekt uw gegevens uitsluitend aan andere organisaties als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens nodig hebben in opdracht van ons, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Gemeente Landerd blijft namelijk verantwoordelijk voor verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Kinderen

Gemeente Landerd heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Onze website kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat hun persoonsgegevens verzameld worden zonder uw toestemming.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Een verzoek hiertoe kunt u digitaal indienen door het invullen van het formulier Rechten van betrokkene. Ook kunt u bij de receptie van het gemeentehuis een verzoek indienen na legitimering met een geldig identiteitsbewijs. U ontvangt dan van de receptie een formulier om in te vullen.

Beveiliging

Gemeente Landerd neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heeft u de indruk dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn? Denkt u dat wij zonder toestemming persoonsgegevens van een minderjarige hebben gebruikt? Of heeft u aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met ons via het algemene nummer 0486-458 111 of via info@landerd.nl.

Meer informatie

Heeft u nog vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens? Neem contact op met de Functionaris Gegevensbescherming van de gemeente Landerd via het algemene nummer 0486-458 111 of via info@landerd.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Te downloaden: