Stoken snoeiafval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom,  u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden.
Voor het stoken van snoeihout in voorgaande jaren, in de maanden maart en november, hebben burgemeester en wethouders, op verzoek, op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, een schriftelijke ontheffing verleend.  Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (jaar 2016 en 2017).

Personen of rechtsverkrijgenden  die voor hun locatie in voorgaande jaren al een ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2016 en 2017) is verlengd. Personen die nog  geen ontheffing hadden in voorgaande jaren en die in het  jaar 2016 en 2017, in de maanden maart en november, snoeihout wensen te stoken,  is de eenmalige gelegenheid geboden om, vóór 12 december 2015een nieuwe ontheffing aan te vragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.

Dit betekent dat alle ontheffingen voor het jaar 2016 en 2017 dan wel zijn verlengd of nieuw zijn verleend en er voor deze periode tussentijds ook géén nieuwe ontheffingen meer kunnen worden aangevraagd en worden verleend.

Ontheffingen voor het stoken voor snoeihout zijn alleen verleend voor lokaties die zijn gelegen buiten de grens van de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.
 

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom,  u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Deze diende men middels een daartoe vastgesteld formulier zelf aan te vragen. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden.

Personen of rechtsverkrijgenden die voor hun locatie in voorgaande jaren al een ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2016 en 2017) is verlengd. 
Personen die nog geen schriftelijke ontheffing hadden en in de maanden maart en november, snoeihout wensen te stoken, zijn eenmalig in de gelegenheid gesteld om, vóór 12 december 2015een nieuwe ontheffing aan te vragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.
Dit betekent dat alle ontheffingen dan wel zijn verlengd of nieuw zijn verleend en er voor het de periode 2016-2017 géén nieuwe ontheffingen meer kunnen worden aangevraagd en worden verleend.
Ontheffingen voor het stoken voor snoeihout zijn alleen verleend voor lokaties die zijn gelegen buiten de grens van de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.

Voor particulieren, die buiten de bebouwde kom wonen, geldt dat er met eigen, niet- bedrijfsmatig snoeiafval gestookt mag worden (dus niet bijvoorbeeld een particulier die een rest van gekweekte kerstbomen heeft, een hoveniersbedrijf die als onderdeel van de opdracht bij een particulier snoeiafval mee terugneemt, snoeihout bij boomkwekerijen, tuincentra en cultuurtechnische bedrijven).

Voor bedrijven in het buitengebied geldt dat er alleen gestookt mag worden buiten de grenzen van het bedrijf (dus niet binnen de grens van de inrichting als bedoeld in de Wet milieubeheer).

Ontheffingsvoorschriften:
1. Deze ontheffing is slechts geldig tijdens de in de ontheffing genoemde maand(en).
2. Er mag maximaal 1 maal per adres in genoemde periode worden gestookt.
3. Het is verboden te stoken op zon- en feestdagen. Stoken mag alleen van maandag t/m zaterdag tussen zonsopkomst en zonsondergang. Bij zonsondergang moet het vuur zijn gedoofd.
4. Er mag uitsluitend droog snoeihout, vrijgekomen bij het onderhoud van eigen erfbeplanting, gestookt worden.
5. Tijdens het stoken moet steeds tenminste één meerderjarig persoon bij het vuur aanwezig zijn.
6. De onder punt 5 genoemde perso(o)n(en) moet(en) beschikken over voldoende blusmiddelen in de directe nabijheid van de stookplaats.
7. Het vuur mag niet worden aangestoken met aanmaakmiddelen of met licht ontvlambare stoffen.
8. Vanaf windkracht 5 mag niet worden gestookt. Reeds ontstoken vuur moet dan worden gedoofd.
9. Tijdens het stoken mag geen vliegvuur of hinderlijke rookontwikkeling ontstaan. Het stoken moet onmiddellijk worden beëindigd wanneer hinder ontstaat voor derden.
10. Het aanleggen en stoken van vuur mag op geen enkele wijze gevaar opleveren voor de omgeving.
11. Het vuur moet op een afstand blijven van minimaal:
11.1 10 meter van enig oppervlaktewater (sloten, poelen en dergelijke);
11.2 10 meter van begroeiing;
11.3 30 meter van enige bebouwing;
11.4 30 meter van opgestapelde oogstproducten;
11.5 30 meter van de openbare weg;
11.6 100 meter van licht ontvlambare stoffen;
11.7 100 meter van een bos-, heide- of veengebied.
12. Na afloop moet de stookplaats worden afgedekt met een laag zand.
13. De stookontheffing dient op eerste verzoek van een controlerend ambtenaar te worden getoond (bijv. politie).
14. Aanwijzingen van brandweer en politie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. 

Personen of rechtsverkrijgenden die voor hun stooklocatie al eerder een schriftelijke ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2016 en 2017) is verlengd. Zij hoeven dus, voor het jaar 2016 en 2017, geen nieuwe ontheffing voor het stoken van snoeihout aan te vragen.
Personen die nog  geen ontheffing hebben en in de maanden maart en november 2016 en 2017, snoeihout wensen te stoken, hadden daarvoor, vóór 12 december 2015, een nieuwe ontheffing moeten aanvragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl

U vindt hier informatie over: "Aanvullende informatie"

Aanvullende informatie

Het snoeiafval van particulieren, binnen en buiten de bebouwde kom, kan ook tegen betaling eenmaal per maand met het grof huisvuil worden opgehaald. (Zie eventueel voor nadere informatie deze website, het Product: Afvalinzameling; grofvuil.)

Particulieren kunnen het ook gratis tot 2 m3 wegbrengen naar de milieustraat in Oss. (Zie eventueel voor nadere informatie deze website, het Product: Afvalinzamelstation.)

Indien het bedrijfsafval betreft, kunt u terecht bij een composteringsbedrijf (hiervoor geldt een tarief).

Een andere mogelijkheid voor zowel bedrijven als particulieren is het huren van een versnipperaar.

Zie eventueel ook de volgende producten op deze website: Afvalinzameling, Grofvuil; Afvalinzamelstation.