U komt in deze gemeente wonen

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Stoken snoeiafval
  • Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom,  u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden.
   Voor het stoken van snoeihout in voorgaande jaren, in de maanden maart en november, hebben burgemeester en wethouders, op verzoek, op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, een schriftelijke ontheffing verleend.  Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (jaar 2016 en 2017).

   Personen of rechtsverkrijgenden  die voor hun locatie in voorgaande jaren al een ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2016 en 2017) is verlengd. Personen die nog  geen ontheffing hadden in voorgaande jaren en die in het  jaar 2016 en 2017, in de maanden maart en november, snoeihout wensen te stoken,  is de eenmalige gelegenheid geboden om, vóór 12 december 2015een nieuwe ontheffing aan te vragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.

   Dit betekent dat alle ontheffingen voor het jaar 2016 en 2017 dan wel zijn verlengd of nieuw zijn verleend en er voor deze periode tussentijds ook géén nieuwe ontheffingen meer kunnen worden aangevraagd en worden verleend.

   Ontheffingen voor het stoken voor snoeihout zijn alleen verleend voor lokaties die zijn gelegen buiten de grens van de bebouwde kom (buitengebied). Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.
    

 • Adresonderzoek, verzoek tot
  • De gemeente controleert of inwoners op het juiste adres ingeschreven staan. Staat er iemand ingeschreven op uw adres die er niet meer woont? Dan kunt u de gemeente vragen om een adresonderzoek te doen. Als blijkt dat de adresgegevens niet kloppen, verandert de gemeente de gegevens.

   Organisaties die gegevens uit de administratie van de gemeente gebruiken kunnen ook een adresonderzoek aanvragen.

 • Hondenbelasting
  • In de gemeente Landerd wordt geen hondenbelasting geheven.

 • Inschrijving bij gemeente vanuit het buitenland
  • U moet zich inschrijven bij de gemeente als u (opnieuw) in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en op/ná 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

   Als u vóór 1 oktober 1994 bent vertrokken uit Nederland of voor het eerst in Nederland komt wonen, moet u zich melden bij de gemeente voor een Eerste inschrijving in Nederland. Hiervoor gelden andere regels. Bij Eerste inschrijving in Nederland staat vermeld wat u moet doen.

   Bij uw inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of deze buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

 • Verhuizing doorgeven
   • Als u naar of binnen deze gemeente verhuist, moet u dat ook doorgeven aan deze gemeente.
   • Doe dit uiterlijk 5 dagen nadat u verhuisd bent.

   Als u te laat bent met het doorgeven, kan dit gevolgen hebben voor bijvoorbeeld huurtoeslag, studiefinanciering, uw parkeervergunning, gemeentelijke belastingen of uitkering.

   Verhuizen naar het buitenland

   Als u vanuit de gemeente naar het buitenland verhuist, moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Bij Emigratie doorgeven staat vermeld wat u moet doen.

   Naar het buitenland

   Verhuist u vanuit de gemeente naar het buitenland? Dan moet u dit uiterlijk 5 dagen vóór uw vertrek doorgeven aan de gemeente. U doet dan aangifte van emigratie. Voor emigratie gelden andere regels. Op de website van de gemeente staat bij Emigratie doorgeven vermeld wat u moet doen voor het doorgeven van emigratie aan de gemeente.

 • Eerste inschrijving in Nederland
  • U moet zich inschrijven bij de gemeente als u voor het eerst in Nederland komt wonen. Dit geldt ook als u al eerder in Nederland woonde en vóór 1 oktober 1994 vertrokken bent uit Nederland.

   Bij uw eerste inschrijving moet u buitenlandse documenten laten zien. Bijvoorbeeld een geboorteakte, huwelijksakte of echtscheidingsakte. Soms moet u eerst laten bepalen of de buitenlandse documenten echt zijn. Dit heet legalisatie. De gemeente vertelt u of legalisatie nodig is.

 • Gemeentegids
  • De gemeentegids wordt jaarlijks uitgegeven. Hierin vindt u alle informatie over onze gemeente.

   De gemeentegids wordt per editie eenmalig verspeid op alle huisadressen in de gemeente.

 • Plattegrond
  • De plattegrond wordt uitgegeven door de gemeente Landerd.

 • Woning zoeken, sociale huur
  • Sociale huurwoningen zijn goedkopere huurwoningen die meestal eigendom zijn van een woningcorporatie. Om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Denk bijvoorbeeld aan uw inkomen en de grootte van uw gezin.

   Bekijk alle voorwaarden op de website van de Rijksoverheid.

 • Briefadres
  • Een briefadres is een huisadres waar u uw post laat bezorgen. De hoofdbewoner van het briefadres is verplicht die post aan u door te geven.

   Dit kan nodig zijn als u geen (vast) woonadres hebt. U kunt dan vaak geen post ontvangen. In dat geval kunt u een briefadres aanvragen bij de gemeente.

   Andere situaties waarin u een briefadres kunt aanvragen:

   • Als u bijvoorbeeld schipper of kermisexploitant bent.
   • Als u in een verpleeghuis, blijf-van-mijn-lijfhuis of strafinrichting zit.

   Soms kunt u ook een briefadres aanvragen omdat dit voor u veiliger is in een bepaalde situatie. De burgemeester beoordeelt of dit op u van toepassing is.

 • Inburgeren
  • De meeste vreemdelingen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. Dit betekent dat u de Nederlandse taal leert lezen, schrijven en spreken. U moet ook leren over het leven in Nederland.

   U bent ingeburgerd als u het inburgeringsexamen hebt gehaald. Onderdeel van het examen is de participatieverklaring. Deze verklaring is een verplicht deel van de inburgering. U maakt kennis met de spelregels (normen en waarden, rechten en plichten) van Nederland en u leert hoe u deze regels moet gebruiken.

   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen vóór 1 januari 2013? Dan helpt de gemeente u bij uw inburgering.
   • Hebt u een verblijfsvergunning gekregen na 1 januari 2013? Dan moet u zelf uw inburgering regelen. U kunt hiervoor geld lenen bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook met vragen kunt u terecht bij DUO.