Hulp en ondersteuning bij buurt- of burenruzie

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Huisverbod bij huiselijk geweld
  • Bent u slachtoffer, pleger of getuige van huiselijk geweld? De pleger van huiselijk geweld kan dan een tijdelijk huisverbod krijgen. Dit betekent dat deze persoon 10 dagen lang niet in zijn of haar woning mag komen. Ook mag deze persoon geen contact meer hebben met de huisgenoten. Het verbod kan worden verlengd en duurt maximaal 28 dagen. Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen.

 • Kadastrale informatie
  • Het Kadaster verzamelt gegevens over eigendom van grond, huizen, fabrieken, schepen en vliegtuigen. Ook heeft het Kadaster topografische gegevens, gegevens over beperkingen op onroerend goed en gegevens over ondergrondse kabels en leidingen.

   Al deze informatie kunt u bij het Kadaster opvragen.

 • Ongediertebestrijding
  • Overlast van ongedierte zoals mieren, slakken en bladluizen kunt u zelf bestrijden. De manier waarop u dit kunt doen verschilt per diersoort.

   Groter ongedierte kunt u beter niet zelf bestrijden. Laat dit altijd doen door een deskundig bedrijf.

 • Aanschrijving door de gemeente
  • De gemeente let erop dat iedereen zich aan de regels houdt. Net als de politie. Overtreedt u wettelijke regels? Dan vraagt de gemeente u per brief om de overtreding ongedaan te maken. Dit heet een aanschrijving. Doet u niets? Dan doet de gemeente het voor u. De kosten zijn dan ook voor u. Dit heet bestuursdwang. De gemeente kan u ook een dwangsom laten betalen. Dit betekent dat u moet betalen als u de overtreding niet op tijd ongedaan maakt.

   Op welke overtredingen let de gemeente?
   * bouwen zonder omgevingsvergunning
   * gebruik van gronden en gebouwen in strijd met de regels van het bestemmingsplan
   * milieuvoorschriften
   * brandveiligheid
   * verkeerd aanbieden van afval
   * gedrag in de openbare ruimte in strijd met de regels uit de algemene plaatselijke verordening

 • Boom kappen
  • U hebt een omgevingsvergunning nodig voor het kappen van een boom of andere houtopstanden. Ook zeer drastisch snoeien - zoals het verwijderen van de kroon uit een boom - valt onder kappen. Alleen de eigenaar van een boom kan een omgevingsvergunning aanvragen (of moet daarvoor toestemming geven).

 • Psychiatrisch ziekenhuis, gedwongen opname
  • De gemeente kan iemand laten opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis. Bijvoorbeeld als deze persoon een gevaar is voor zichzelf, een ander of de omgeving. Voor zo'n gedwongen opname gelden strenge regels. Een psychiater moet hierover een positief advies geven.

 • Dieren houden
  • De gemeente Landerd heeft hierover geen beleid.

 • Woonwijk, wens of idee melden
 • Landmeetkundige gegevens
  • Landmeetkundige gegevens zijn topografische gegevens over onder meer hoogte en oppervlakte van percelen (of een deel daarvan). De gegevens worden verkregen door metingen van landmeters. De gemeente gebruikt deze gegevens bijvoorbeeld bij het maken van bestemmingsplannen.

   Wilt u op een perceel bouwen, dan hebt u de landmeetkundige gegevens van het terrein nodig.