Bijstand

Producten waar de gemeente u mee kan helpen

 • Bijstand, instelling of tehuis
  • Als u 21 jaar of ouder bent en voor meer dan 3 maanden naar een zorginstelling, verpleegtehuis, revalidatiekliniek of andere instelling gaat, kunt u een bijstandsuitkering aanvragen bij de gemeente. Deze bijstandsuitkering bestaat uit zak- en kleedgeld.

   Als u al bijstand krijgt wanneer u naar de instelling of het tehuis gaat, wordt uw bijstandsuitkering verlaagd. U hoeft dan namelijk sommige kosten (zoals eten) niet meer zelf te betalen.

 • Kostendelersnorm
  • Als u met één of meerdere meerderjarige personen uw hoofdverblijf in dezelfde woning heeft, is de kostendelersnorm op u van toepassing. De gemeente houdt dan rekening met de voordelen van het delen van kosten in één woning.

 • Individuele inkomenstoeslag
  • De individuele inkomenstoeslag is er voor mensen die voor langere tijd een laag inkomen hebben. U krijgt deze uitkering als u geen uitzicht hebt op verbetering van uw inkomen.

   Uitbetaling

   De gemeente bepaalt de hoogte van de individuele inkomenstoeslag en betaalt de toeslag één keer per jaar uit. U kunt de toeslag vrij besteden.

 • Bijstand, verandering doorgeven
  • Veranderingen in uw persoonlijke situatie kunnen gevolgen hebben voor uw bijstandsuitkering. U bent verplicht om deze veranderingen direct door te geven aan de gemeente.

 • Bijzondere bijstand
  • Bijzondere bijstand is bedoeld voor bijzondere kosten. Dit zijn extra, noodzakelijke kosten die u moet maken door ziekte, een beperking of een andere bijzondere redenen. 

   Het moet gaan om kosten die u niet zelf kunt betalen en ook niet op een andere manier vergoed krijgt, zoals van de verzekering of uit een reservering. Om deze kosten toch te kunnen betalen kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.

   .

 • Bijstand voor zelfstandigen
  • Soms kunt u als zelfstandig ondernemer bijstand aanvragen. Bijvoorbeeld als u een bedrijf wilt starten of als uw bedrijf financiële problemen heeft. U kunt u dan een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

   Met een Bbz-uitkering kunt u de kosten van uw levensonderhoud blijven betalen. U kunt ook een lening krijgen voor investeringen in uw bedrijf.

 • Bijstand, uitkering
  • De bijstandsuitkering is voor de algemeen noodzakelijke kosten van het bestaan, zoals huur, eten en drinken. In het geval u zelf geen inkomen heeft en/of vermogen om zelf in deze kosten te voorzien kunt u zich melden voor een uitkering.

 • Bijstand, heronderzoek
  • Als u een bijstandsuitkering krijgt, doet de gemeente regelmatig heronderzoek. Met een heronderzoek kan de gemeente zien of u nog steeds recht hebt op uw uitkering. Ook kijkt de gemeente of het u lukt om werk te vinden.

 • Bijstand, jaaropgave
  • U krijgt elk jaar een jaaropgave als u een bijstandsuitkering ontvangt. Op deze jaaropgave staat hoeveel (bruto) bijstand u het afgelopen jaar hebt ontvangen.

   U hebt de jaaropgave nodig voor de aangifte van de inkomstenbelasting. Maar ook voor het aanvragen van studiefinanciering en toeslagen, bijvoorbeeld huurtoeslag.

 • Regelingen voor mensen met een laag inkomen
  • Als u een laag inkomen hebt, kan het moeilijk zijn om rond te komen. De gemeente kan u dan helpen met een bijdrage of vergoeding voor bijvoorbeeld:

   • een koelkast of wasmachine
   • vervoerskosten
   • sport of andere activiteiten voor uw kind(eren)
 • Bijstand, vakantie melden
  • Als u een uitkering krijgt en op vakantie gaat, moet u dit vooraf melden bij de gemeente.

 • Bijstand terugbetalen door ex-partner of ouder
  • De gemeente kan iemand anders dan degene die bijstand krijgt, verplichten om de bijstandsuitkering terug te betalen. Dit heet ‘verhaal van bijstand’.

   De gemeente kan bijstand op u verhalen als u uw onderhoudsplicht niet nakomt. Onderhoudsplicht betekent dat u meebetaalt aan de kosten van levensonderhoud van een ander persoon. U bent verplicht financieel te zorgen voor:

   • uw kind jonger dan 21 jaar;
   • uw (ex-)echtgenoot/echtgenote;
   • uw (ex-)geregistreerd partner.

   Als u dit niet doet, en heeft uw kind of (ex-)partner daardoor een bijstandsuitkering, dan kan de gemeente beslissen dat u deze bijstand moet terugbetalen.