Wet Bibob

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Wet Bibob is een (preventief) bestuursrechtelijk instrument. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan het bevoegde bestuursorgaan de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken.

Zo wordt voorkomen dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en wordt bovendien de concurrentiepositie van bonafide ondernemers beschermd. Om de mate van gevaar te bepalen, kan het bestuursorgaan een advies aanvragen bij het Bureau.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Wat is het doel van deze wet?

BIBOB staat voor Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het Openbaar Bestuur. De wet BIBOB verruimt de mogelijkheden van bestuursorganen om zich te beschermen tegen het risico dat ze criminele activiteiten faciliteren. Dit is nodig omdat criminele organisaties in sommige gevallen afhankelijk zijn van bestuurlijke beslissingen voor de continuering en afscherming van criminele activiteiten. Denk bijvoorbeeld aan illegale transporten die met behulp van vergunningen worden uitgevoerd om illegaal opgebouwd vermogen wit te wassen.

Op welke branches heeft de Wet BIBOB betrekking?

Voor vergunningen kan deze wet worden toegepast op de branches zoals de horeca, seksinrichtingen en speelautomaten.

Waarom BIBOB-vragenformulieren?

Om te kunnen beoordelen of er daadwerkelijk sprake is van bovenstaand gevaar zal het bestuursorgaan allereerst meer informatie van aanvragers van vergunningen verlangen. U merkt dit aan de aanvraagformulieren. Deze zijn uitgebreid met een “BIBOB-vragenformulier” voor enerzijds de aanvrager zelf en anderzijds voor elke persoon, die binnen de onderneming een functie vervult van bv vennoot, aandeelhouder of bestuurder. Middels deze formulieren krijgt de gemeenten inzicht in de personen die binnen de onderneming een rol spelen en in de exploitatieopzet van de onderneming. Voor het in behandeling kunnen nemen van uw aanvraag is het noodzakelijk dat u als aanvrager er voor zorgt dat alle van toepassing zijnde BIBOB-vragenformulieren volledig zijn ingevuld en alle daarin gevraagde documenten zijn bijgevoegd en originelen worden getoond.

Consequenties onvolledige BIBOB vragenformulieren

De BIBOB-vragenformulieren maken deel uit van de vergunningaanvraagprocedure (drank en horecawet, seksinrichting en de speelautomatenhallen) Indien de formulieren niet, dan wel onvolledig zijn ingevuld of de daarin gevraagde documentatie niet is bijgevoegd, is uw aanvraag niet volledig en wordt deze dus nie in behandeling genomen. U wordt de mogelijkheid geboden om de aanvraag compleet te maken en in behandeling te geven. De vragen in de formulieren hebben met name betrekking op de financiering en de zeggenschapsstructuur. Wanneer een aanvrager weigert om deze BIBOB-vragen te beantwoorden, zal niet tot behandeling van de vergunningaanvraag worden overgegaan. Ook kan een vergunning daardoor worden ingetrokken.

Hoe worden de BIBOB formulieren beoordeeld?

In eerste aanleg beoordelen de ambtenaren van de gemeente zelf de door u aangereikte gegevens op een mogelijk risico als hiervoor aangegeven. Ze maken daarbij gebruik van alle door u aangereikte gegevens, de aanwezige gegevens in informatiebronnen binnen de gemeente als ook de gegevens die ze uit zogenaamde open informatiebronnen extern kunnen betrekken (Kadaster, Kamer van Koophandel). Indien er na deze zogenaamde “eigen huiswerkfase” twijfel is over bijvoorbeeld de voorgenomen bedrijfsstructuur de financiering van uw onderneming dan wel over een of meer aan de onderneming verbonden personen, kan de gemeente een advies 2 aanvragen bij het Landelijk Bureau BIBOB. Als de gemeente daartoe besluit zal de aanvrager hiervan op de hoogte worden gesteld.

Het advies van het Landelijk bureau BIBOB kan drie uitkomsten hebben:

  1. Er kan geconstateerd worden dat er geen gevaar is. De gemeente kan dan de vergunning verlenen.
  2. Er kan een mindere mate van gevaar bestaan. De gemeente kan dan extra voorwaarden verbinden aan de vergunning.
  3. Er kan ernstig gevaar worden geconstateerd. De gemeente kan dan negatief beschikken.

Procedure

In de meeste gevallen zal de beoordeling van uw aanvraag zonder extern advies mogelijk zijn en krijgt u binnen de voor uw vergunning geldende termijn een schriftelijk besluit van de gemeente. Dit kan een besluit tot verlening dan wel een besluit tot verlening onder voorwaarden van de gevraagde vergunning zijn. In het geval dat de gemeente een voorgenomen besluit tot weigering van de aanvraag neemt, dan is daarop de bezwaar- en beroepprocedure van toepassing. Als dit besluit mede is genomen op basis van een door het Landelijk Bureau BIBOB uitgebracht advies, hebt u als aanvrager het recht op inzage in het adviesrapport. Indien bij de beoordeling van de door u ingeleverde formulieren wordt geconstateerd dat deze niet naar waarheid zijn ingevuld of onjuiste gegevens bevatten, dan heeft de gemeente de bevoegdheid om de aanvraag te weigeren of de eerder verleende vergunning in te trekken.

Termijnen

De behandelingstermijn vangt aan op het moment dat uw complete aanvraag is ontvangen en in behandeling is genomen. U ontvangt daarover schriftelijk bericht. De bestaande beschikkingstermijn wordt opgeschort op het moment dat een BIBOBverzoek wordt aangevraagd. Bureau BIBOB moet binnen 4 weken een advies
leveren aan de gemeente. Dit kan nog met eenmalig 4 weken worden verlengd. Het is ook mogelijk dat deze termijn nog verder wordt opgeschort indien het Bureau BIBOB extra informatie van u verlangt. De lengte van de opschorting is afhankelijk van de tijd die het u kost om deze vragen te beantwoorden.

Nadere informatie

Voor algemene informatie over de Wet BIBOB en het Landelijk Bureau BIBOB kunt u kijken op www.bureaubibob.nl.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl