Stoken snoeiafval

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Het algemene uitgangpunt is dat als u snoeihout wenst te stoken, voor lokaties gelegen buiten de bebouwde kom, u altijd in het bezit dient te zijn van een schriftelijke ontheffing. Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Binnen de bebouwde kom mag nooit gestookt worden.
Voor het stoken van snoeihout in voorgaande jaren, in de maanden maart en november, hebben burgemeester en wethouders, op verzoek, op grond van artikel 10.2 en 10.63 Wet milieubeheer, een schriftelijke ontheffing verleend.  Burgemeester en wethouders van Landerd hebben besloten het tot op heden gevoerde stookbeleid ongewijzigd voort te zetten voor een periode van 2 jaar (jaar 2018 en 2019).
Het snoeihout moet afkomstig zijn van onderhoud van erfbeplanting, landschapselementen e.d. in de directe omgeving van de eigen lokatie (stookplaats) in het buitengebied.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Personen of rechtsverkrijgenden die voor hun locatie in voorgaande jaren al een ontheffing voor het stoken van snoeihout hadden gekregen, hebben allemaal een brief ontvangen waarbij de reeds verleende ontheffing met 2 jaar (voor het jaar 2018 en 2019) is verlengd. 
Personen die nog geen schriftelijke ontheffing hadden en in de maanden maart en november, snoeihout wensen te stoken, zijn eenmalig in de gelegenheid gesteld om, vóór 11 december 2017een nieuwe ontheffing aan te vragen. Te laat ingediende aanvragen, of later in deze periode van 2 jaar ingediende aanvragen, worden niet (meer) gehonoreerd.
Dit betekent dat alle ontheffingen dan wel zijn verlengd of nieuw zijn verleend en er voor het de periode 2018-2019 géén nieuwe ontheffingen meer kunnen worden aangevraagd en worden verleend.
 

Ontheffingsvoorschriften:
1. Deze ontheffing is slechts geldig tijdens de in de ontheffing genoemde maand(en).
2. Er mag maximaal 1 maal per adres in genoemde periode worden gestookt.
3. Het is verboden te stoken op zon- en feestdagen. Stoken mag alleen van maandag t/m zaterdag tussen zonsopkomst en zonsondergang. Bij zonsondergang moet het vuur zijn gedoofd.
4. Er mag uitsluitend droog snoeihout, vrijgekomen bij het onderhoud van eigen erfbeplanting, gestookt worden.
5. Tijdens het stoken moet steeds tenminste één meerderjarig persoon bij het vuur aanwezig zijn.
6. De onder punt 5 genoemde perso(o)n(en) moet(en) beschikken over voldoende blusmiddelen in de directe nabijheid van de stookplaats.
7. Het vuur mag niet worden aangestoken met aanmaakmiddelen of met licht ontvlambare stoffen.
8. Vanaf windkracht 5 mag niet worden gestookt. Reeds ontstoken vuur moet dan worden gedoofd.
9. Tijdens het stoken mag geen vliegvuur of hinderlijke rookontwikkeling ontstaan. Het stoken moet onmiddellijk worden beëindigd wanneer hinder ontstaat voor derden.
10. Het aanleggen en stoken van vuur mag op geen enkele wijze gevaar opleveren voor de omgeving.
11. Het vuur moet op een afstand blijven van minimaal:
11.1 10 meter van enig oppervlaktewater (sloten, poelen en dergelijke);
11.2 10 meter van begroeiing;
11.3 30 meter van enige bebouwing;
11.4 30 meter van opgestapelde oogstproducten;
11.5 30 meter van de openbare weg;
11.6 100 meter van licht ontvlambare stoffen;
11.7 100 meter van een bos-, heide- of veengebied.
12. Na afloop moet de stookplaats worden afgedekt met een laag zand.
13. De stookontheffing dient op eerste verzoek van een controlerend ambtenaar te worden getoond (bijv. politie).
14. Aanwijzingen van brandweer en politie dienen stipt en onmiddellijk te worden opgevolgd.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Zonder schriftelijke ontheffing mag dus niet gestookt worden. Alle ontheffingen voor het jaar 2018 en 2019 zijn verlengd of nieuw verleend. Er kunnen voor deze periode geen nieuwe ontheffingen meer worden aangevraagd en worden verleend.
 

U vindt hier informatie over: "Wat kost het?"

Wat kost het?

Er zijn geen kosten aan verbonden.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl