Omgevingsvergunning

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Wilt u in of om uw woning of bedrijf gaan bouwen, verbouwen, slopen of iets anders in uw woonomgeving veranderen? Vaak hebt u dan een omgevingsvergunning nodig volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Via deze wet zijn 25 vergunningen, ontheffingen en meldingen geïntegreerd in één omgevingsvergunning. Zo kunt u al uw benodigde vergunningen in een keer aanvragen bij slechts één loket. Dit bespaart u tijd en geld. Ook geldt er één bezwaar- en beroepsprocedure.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U hebt wellicht een omgevingsvergunning nodig voor de volgende activiteiten:

  • het bouwen of verbouwen van een bouwwerk
  • het slopen van een bouwwerk
  • het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument
  • het aanleggen van een weg
  • het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan
  • het kappen van een boom of vellen van een houtopstand
  • het in gebruik nemen van een pand in het kader van brandveiligheid

Soms zijn er nog andere activiteiten waarvoor u een omgevingsvergunning moet aanvragen. Welke dit zijn, vindt u in de gemeentelijke (of provinciale) verordening.

 

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Verzoek om vooroverleg

Voordat u een formele aanvraag om een omgevingsvergunning indient, kunt u een e-mail sturen naar: wabo@Landerd.nl en een verzoek om vooroverleg indienen. De gemeente bekijkt dan of uw plannen haalbaar zijn.

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag, dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Voor complexe aanvragen geldt een afwijkende procedure. In die gevallen legt de gemeente het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Iedereen kan dan binnen 6 weken een zienswijze hierover indienen. Wilt u een zienswijze indienen, dan moet u hierin toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen, kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl