Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

De Nederlandse overheid vindt het belangrijk dat kinderen naar school gaan. Jongeren worden zo goed voorbereid op hun functioneren als volwassenen in de samenleving. Al sinds 1901 kent Nederland daarom de Leerplichtwet. In deze wet hebben gemeenten de taak gekregen om erop toe te zien dat alle leerplichtigen staan ingeschreven bij een school en dat zij de school ook volgens vastgestelde schooltijden bezoeken.

Wordt de leerplichtwet overtreden? Dan kan de leerplichtambtenaar handhavend optreden. Schoolverzuim is vaak een signaal dat er meer speelt. Daarom heeft de leerplichtambtenaar er aandacht voor.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Leerplicht

Wanneer een kind vijf jaar wordt, begint de leerplicht op de eerste schooldag van de maand daarop volgend. De volledige leerplicht duurt tot en met het schooljaar waarin een jongere zestien jaar wordt, of tot aan het einde van het twaalfde schooljaar. Meestal zijn beide bepalingen tegelijkertijd van toepassing. In sommige gevallen is een jongere nog geen zestien jaar bij aanvang van een nieuw schooljaar, maar heeft hij/zij al wel voldoende schooljaren de school bezocht. Wanneer een leerling de basisschool in minder dan acht jaar heeft doorlopen worden wel acht volledige schooljaren gerekend.

Kwalificatieplicht

Nadat de volledige leerplicht is afgelopen, heeft een jongere tot 18 jaar de kwalificatieplicht. Deze verplichting geldt totdat hij/zij tenminste een MBO niveau 2, havo of vwo diploma heeft behaald.

Verantwoordelijkheid

Ouders zijn verantwoordelijk voor:

 • inschrijven van hun leerplichtige/kwalificatieplichtige kinderen bij een school;
 • toezicht op het daadwerkelijk naar school gaan van hun kinderen;
 • naleven van alle schoolregels, zoals het tijdig afwezig melden op geldige gronden;
 • onderhouden van contact met school.

Leerplichtigen vanaf 12 jaar en kwalificatieplichtigen zijn medeverantwoordelijk voor geregeld schoolbezoek.

> Wanneer kan een leerling verlof krijgen.pdf

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

Vervangende leerplicht.

De beslissing tot vervangende leerplicht neemt altijd de leerplichtambtenaar, in nauw overleg met ouders, de school en eventueel de hulpverlening. Voor sommige leerlingen vanaf 14 jaar is het volgen van volledig dagonderwijs niet haalbaar. Om deze leerlingen toch een redelijke startpositie op de arbeidsmarkt te bezorgen, is er voor hen vervangende leerplicht mogelijk. Ouders van deze leerlingen kunnen bij de leerplichtambtenaar een verzoek voor vervangende leerplicht indienen. Met de vervangende leerplicht kunnen leerlingen op een andere manier leren: in een combinatie van algemeen vormend onderwijs, onderwijs gericht op een beroep en lichte arbeid in de vorm van stage.

Wanneer hoeft een kind niet ingeschreven te worden? (vrijstelling)
 • Vrijstelling op medische gronden.
 • Vrijstelling vanwege schoolbezoek in het buitenland.
 • Vrijstelling vanwege bezwaar tegen richting van het onderwijs op alle binnen redelijke afstand van de woning gelegen scholen.
 • Vrijstelling vanwege een trekkend bestaan.
 • Vrijstelling vanwege het volgen van ander onderwijs. Deze vrijstelling is alleen van toepassing op kwalificatieplichtigen. Hiervoor geldt niet onderstaande procedure.
De procedure

Ouders die een vrijstelling willen aanvragen voor hun kind moeten hiervoor een schriftelijke kennisgeving indienen bij het college van burgemeester en wethouders. Dit moet gebeuren bij aanvang van de leerplicht en jaarlijks voor 1 juli. De vrijstelling is steeds een jaar geldig. Als de kennisgeving van de ouders voldoet aan de wettelijke eisen, dan leidt dit van rechtswege tot een vrijstelling.

Alleen kinderen die nooit een school of instelling kunnen bezoeken vanwege medische gronden, krijgen een vrijstelling van meer dan een jaar. Ouders moeten dit feit met een deskundigenverklaring onderbouwen. De ontvangen kennisgeving wordt door de leerplichtambtenaar behandeld. Deze controleert of alles aan de formele eisen van de wet voldoet.

 • Als de kennisgeving voldoet, krijgt het kind voor een specifiek schooljaar vrijstelling. De leerplichtambtenaar bevestigt dit schriftelijk aan de ouders.
 • Als de kennisgeving niet voldoet, krijgt het kind geen vrijstelling. Ook dit wordt door de leerplichtambtenaar schriftelijk bevestigd aan de ouders. Ouders weten zo dat hun kind leerplichtig blijft. Houden de ouders hun kind vervolgens toch thuis? Dan zal procesverbaal opgemaakt worden.
U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl