Informatie opvragen (Wob-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Let op! Als u deze informatie ook wilt hergebruiken, dient u geen Wob-verzoek maar een Who-verzoek in.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen;
  • de gemeente de informatie ook echt heeft;
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente;
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een digitaal bestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

U kunt het Wob-verzoek niet digitaal of per fax indienen. Het College heeft de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken afgesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken 
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt dan een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
- naam en adres van de indiener
- dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl