Informatie opvragen (Wob-verzoek)

U vindt hier informatie over: "Wat is het?"

Wat is het?

Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur. U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en/of besluiten van de gemeente. De gemeente geeft zelf informatie via persberichten, huis-aan-huisbladen of op de website.

Wilt u informatie opvragen over het beleid en/of besluiten van de gemeente? Dan kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Verschil tussen Wob-verzoek en een Who-verzoek

Een verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur staat geen hergebruik van overheidsinformatie toe. Een Wob-verzoek zorgt namelijk alleen voor openbaarmaking van informatie voor iedereen.

Een verzoek op grond van de Wet hergebruik van overheidsinformatie gaat verder dan openbaarmaking. De informatie kan dan voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor de informatie bedoeld is.

U vindt hier informatie over: "Hoe werkt het?"

Hoe werkt het?

Uw Wob-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand.

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Afwijzen Wob-verzoek

De gemeente kan uw verzoek afwijzen om verschillende redenen. Deze redenen staan in de Wob. Bijvoorbeeld als het geven van de informatie de veiligheid van Nederland in gevaar brengt. Of omdat het gaat om vertrouwelijke gegevens.

U vindt hier informatie over: "Wat moet ik doen?"

Wat moet ik doen?

U dient het Wob-verzoek schriftelijk in bij de gemeente. Geef duidelijk aan welke informatie u wilt.

U kunt het Wob-verzoek niet digitaal of per fax indienen. Het College heeft de digitale weg voor het indienen van Wob-verzoeken afgesloten.

U vindt hier informatie over: "Hoe lang duurt het?"

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn verlengen met 4 weken.

Beslist de gemeente niet op tijd? Dan kunt u bij de gemeente bezwaar maken tegen het niet op tijd nemen van een besluit. Ook kunt u beroep instellen bij de rechter.

Bezwaar maken

Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt dan een bezwaarschrift indienen. U kunt digitaal bezwaar indienen via www.landerd.nl (digitaal loket).
Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:
- naam en adres van de indiener
- dagtekening
- omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

U vindt hier informatie over: "Contact"

Contact

Gemeente Landerd
Telefoon: (0486) 458 111
E-mail: info@landerd.nl