Tijdelijke opslag pluimveemest door vogelgriep

Dit item is verlopen op 20-12-2014.

Door het ministerie van Economische Zaken zijn diverse maatregelen afgekondigd in verband met de uitbraak van de vogelgriep. Eén van deze maatregelen is dat er tot en met 18 december 2014 geen pluimveemest mag worden afgevoerd van het bedrijf waar deze mest is geproduceerd.

Omdat deze maatregel door een beperkte opslagcapaciteit op bedrijfsniveau tot problemen kan leiden, is er een tijdelijk opslagregime gecreëerd. Hierdoor is opslag van pluimveemest onder voorwaarden mogelijk buiten de voor de betreffende locatie geldende milieumelding of omgevingsvergunning.

Nu op 3 december jl opheffing van de noodsituatie door het ministerie heeft plaatsgevonden kan het overschot aan mest uiteraard weer afgevoerd worden en de tijdelijke opslag beëindigd. Wij begrijpen dat dit enige tijd kan kosten met de afzet, qua opnamecapaciteit van de verwerkers, waarmee wij een collectieve termijn van 3 maanden na opheffing van de noodsituatie  als redelijk beschouwen. Hiermee dient het overschot aan mest, en de tijdelijke opslag, 3 maanden na opheffing van de noodsituatie door het ministerie, afgevoerd en opgeheven te worden.

Melden extra opslag

Wanneer u een probleem heeft of verwacht met de opslagcapaciteit van pluimveemest vragen we u dit te melden bij de Omgevingsdienst Brabant Noord. Daarbij voegt u een situatieschets of recente luchtfoto waarop de geplande extra opslaglocatie met de geschatte hoeveelheid is aangetekend. U kunt deze e-mailen naar: info@odbn.nl. Verder vragen wij u in de begeleidende e-mail uw adresgegevens en telefoonnummer op te nemen. Mochten de adresgegevens van de opslaglocatie afwijken van uw eigen adresgegevens dan graag melding hiervan maken in de betreffende e-mail.

Eisen extra opslag

De te realiseren opslagvoorziening dient te voldoen aan de volgende eisen:

  • De opslag vindt plaats op het perceel waarop de stallen aanwezig zijn van waaruit de pluimveemest afkomstig is.
  • De afstand tot een woning van derden is minimaal 50 meter.
  • De afstand tot de insteek van het oppervlaktewater is minimaal  5 meter.
  • De opslag wordt doelmatig afgedekt, waardoor de pluimveemest niet in contact met het hemelwater kan komen. Bij voorkeur vindt de opslag inpandig plaats, waarbij de verplichting tot afdekken vervalt;
  • De opslag vindt plaats op een betonnen ondergrond (sleufsilo, vaste mestopslag, voerplaat, etc.) of, wanneer deze voorziening niet aanwezig is, wordt er een absorberende onderlaag (bijvoorbeeld stro) van ten minste 0,15 meter aangebracht onder de opslag van de pluimveemest.
  • Bij verwijdering van de pluimveemest wordt de absorberende onderlaag mee afgevoerd.

Bezoeken bedrijfslocaties

Mochten bedrijfsbezoeken ondanks het tijdelijk stoppen daarvan toch noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld als gevolg van calamiteiten en/of klachten, dan worden daarbij de op dat moment door het Ministerie van Economische Zaken ingestelde hygiënemaatregelen in acht genomen.

Vragen?

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Brabant Noord:
0485 – 338 300, of info@odbn.nl.