Prestatieafspraken 2018 ondertekend

Dit item is verlopen op 14-01-2018.

Op 14 december 2017 hebben woningcorporatie Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd prestatieafspraken voor het jaar 2018 ondertekend. Woningcorporaties maken bij voorkeur jaarlijks afspraken met gemeenten en huurdersorganisaties over de prestaties die ze leveren. Dit is geregeld in de herziene logo MooilandWoningwet. Basis voor de prestatieafspraken is de Woonvisie. Begin 2018 wordt de huidige woonvisie herzien. Wethouder Brands ondertekende de afspraken namens de gemeente Landerd.

Wethouder Brands: ” In de prestatieafspraken 2018 wordt een eerste stap gezet om de afspraken verder uit te werken en te verdiepen. Op basis van de jaarlijkse evaluatie wordt gekeken of de concrete acties van het afgelopen jaar zijn uitgevoerd. Ook worden de lange termijn doelstellingen tegen het licht gehouden”.

Belangrijke thema’s uit de prestatieafspraken 2018 zijn samenwerking, beschikbaarheid, betaalbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en de huisvesting van bijzondere doelgroepen. Per thema zijn de meerjarige ambities en doelen benoemd.logo Stichting huurderbelangen

Uitgangspunt is dat de omvang van de sociale huurvoorraad minimaal in stand blijft. Woningen die voor verkoop gelabeld zijn worden daarbij eerst beoordeeld op geschiktheid voor bewoning door vergunninghouders.

Verder is een evenwichtige opbouw van de sociale woningvoorraad naar prijsklassen en doelgroepen een belangrijk doel. Betaalbare woningen dienen zoveel mogelijk beschikbaar te blijven voor de primaire doelgroep. Om betaalbaarheid te garanderen zijn afspraken gemaakt over het huurbeleid van Mooiland.

Mooiland, Stichting huurder belangen Landerd en de gemeente Landerd zetten zich samen in om uitvoering te geven aan de gemaakte afspraken. De gemaakte prestatieafspraken kunt u hieronder downloaden.

Bestuurder Anne Wilbers van Mooiland: “We hebben in oktober een constructieve en informatieve bijeenkomst gehad met gemeenteraadsleden en de Stichting Huurderbelangen. Alle partijen willen zich graag inzetten voor kwalitatieve, betaalbare en duurzame sociale huurwoningen in deze gemeente”.

vlnr: Elly Pansier, directeur Wonen Mooiland, wethouder Brands, Johanna van Mun, voorzitter stichting huurderbelangen Landerd.

Ondertekening prestatieafspraken

Te downloaden: