Inspraak conceptverordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Dit item is verlopen op 27-08-2014.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken bekend dat ingevolge het bepaalde in de Inspraakverordening van donderdag 17 juli 2014 tot en met dinsdag 26 augustus 2014 op het gemeentehuis van Landerd ter inzage ligt:

  • Conceptverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Gemeente Landerd

Ingezetenen en belanghebbenden kunnen hun zienswijze aangaande het ontwerpbesluit tot uiterlijk 18 augustus 2014 naar keuze:

  1. ofwel schriftelijk kenbaar maken aan burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA ZEELAND..
  2. ofwel mondeling kenbaar maken aan de behandelend ambtenaar de heer A.Morssinkhof, telefonisch te bereiken onder nummer 0486-458111.

De tijdig ontvangen mondelinge en schriftelijke zienswijzen zullen worden verwerkt in een eindverslag. In dit verslag zal een reactie worden gegeven op de ingebrachte zienswijzen en zal gemotiveerd worden aangegeven welke punten al dan niet tot aanpassing van het ontwerpbesluit leiden.