Gladheid bestrijding 2014-2015

Dit item is verlopen op 11-01-2015.

De winter staat weer voor de deur. Dat betekent dat gladheid kan ontstaan.

De gemeente heeft een gladheidbestrijdingsplan. Daarin staat hoe de gladheid wordt bestreden. In dat plan zijn ook opgenomen de wegen en de straten waar wel of niet gestrooid wordt.

Waar wordt wel en waar wordt niet gestrooid

In het gladheidbestrijdingsplan staan de wegen vermeld, te weten de hoofdroutes (doorgaande busroutes, wegen tussen de kernen) met aanliggende fietsstroken, de vrij liggende fietspaden en de bijzondere locaties waar gestrooid zal worden. Onder de bijzondere locaties wordt onder meer verstaan de wegen nabij scholen, dokterspraktijken, senioren complex en kinderdagverblijven e.d.

Daarnaast blijft een groot aantal wegen over waar niet zal worden gestrooid. Dit is onvermijdelijk. Meestal zijn dat wegen in de directe woonomgeving. Hier moet men dus extra voorzichtig zijn. De te strooien wegen, in het bijzonder geldt dat voor de woonkernen, zijn zodanig gekozen dat iedereen binnen een redelijke afstand van de woning op een weg uitkomt waar wel gestrooid wordt.

Extreme situaties

Er kunnen problemen ontstaan bij extreme weersomstandigheden. Vooral op wegen en overige straten die niet gestrooid zijn. Deze worden achteraf gestrooid en pas dan wanneer de hoofdroutes en de fietspaden met de bijzondere locaties goed begaanbaar zijn en blijven. Ondanks het gebruik van meer wegenzout zal het effect van achteraf (curatief) strooien minimaal zijn. Dat komt doordat over deze wegen te weinig verkeer rijdt om het gewenste resultaat te bereiken.

Veiligheid voorop/eigen verantwoordelijkheid

Het wegenzout dat wordt gestrooid komt in ons milieu terecht. We dienen dan ook zuinig met het gebruik van wegenzout om te gaan. Daar staat tegenover dat de veiligheid in het verkeer voorop staat.

De gemeente zal er alles aan doen om deze veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Maar bij gladheid heeft de weggebruiker ook zijn eigen verantwoordelijkheid. Iedere weggebruiker moet bij gladheid uiteraard “extra” voorzichtig zijn. Deelnemen aan het verkeer tijdens de gladheid brengt risico’s met zich mee.

Als er gestrooid is betekent dit nog niet dat de wegen niet glad kunnen zijn. De gemeente kan geen garantie geven. Via de verkeersinformatie op radio, televisie en Internet waarschuwt men over het algemeen ruim van te voren voor gladheid.

Strooien van trottoirs en werkzaamheden door burgers en instellingen

De gemeente Landerd strooit geen wegenzout op de trottoirs. Hiervoor doet de gemeente een dringend beroep op haar inwoners. Burgers en instellingen dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen en de trottoirs goed begaanbaar te houden.

Verkoop wegenzout

De gemeente verkoopt of verstrekt geen wegenzout aan particulieren.

Klachten

De gemeente evalueert na de gladheidsperiode de gladheidbestrijding. Als u klachten heeft over de gladheidbestrijding kunt u het volgende nummer van de gemeente bellen: 0486 458102.                

Medewerkers van de buitendienst

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator van de gladheidbestrijding  van de gemeente. Hiervoor kunt u de opzichter van gemeentewerken benaderen, de heer H. Vaneker, 0486 458102 of de heer J.de Looijer 0486 458111.

Te downloaden: