Kerkstraat

De Kerkstraat is de centrale as in het centrum van Zeeland. Die wordt gevormd door de openbare ruimte en de daaraan liggende percelen en locaties. In het kader van het centrumplan wordt die openbare ruimte opnieuw ingericht. Met die herinrichting van de openbare ruimte krijgt het centrum een eenduidige, bij Zeeland passende en herkenbare inrichting.

Planvorming

In de zomer en najaar van 2016 zijn de plannen voor de herinrichting breed onder de aandacht van onze inwoners gebracht en besproken met de klankbordgroep. Ingebrachte opmerkingen en aanbevelingen hebben er toe geleid dat het plan op onderdelen is aangepast. In 2017 is het plan voor de herinrichting vastgesteld. Bekijk het vastgestelde plan. Het plan heeft betrekking op het deel van de Kerkstraat tussen de Puttelaar en de Schoolstraat en de pleinen ten noorden en ten zuiden van het gemeentehuis. Het plan wordt in vier fases uitgewerkt en uitgevoerd.

Eerste fase gereed

In februari 2018 is gestart met de uitvoering van fase 1. Dat is het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt De Jumbo, het voorterrein van het gemeentehuis en het aanliggende deel van de Kerkstraat. De bestratingswerkzaamheden zijn in juli afgerond, zijn de ondergrondse glascontainers in gebruik en is de wekelijkse minimarkt terug op de vertrouwde plek voor het gemeentehuis. In de tweede helft van 2018 is de nieuwe openbare verlichting aangebracht, het straatmeubilair geplaatst en een deel van de bomen gepland. Met de aanplant van de laatste bomen eind januari 2019 is deze fase afgerond.

Vervanging openbare verlichting grotendeels uitgevoerd

Onderdeel van de herinrichting is het vervangen en uitbreiden van de openbare verlichting. Die bestaat uit nieuwe lichtmasten met duurzame verlichting langs de Kerkstraat, nieuwe hoge verlichtingsmasten met richtspots op de pleinen en kleinere lichtmasten in de loopgebieden. De keuze voor nieuw lichtmasten aan de Kerkstraat is in overleg met de Zeelandse OndernemersVereniging (ZOV) tot stand gekomen. De masten zijn geschikt voor de nieuwe feestverlichting van de ZOV.  De vervanging en uitbreiding van de openbare verlichting is in het najaar van 2018 uitgevoerd. Ook in de delen van de Kerkstraat die nog worden heringericht. Uitzondering vormt het plein voor De Garf. Plaatsing van de nieuwe verlichting is hier pas mogelijk na herinrichting.

Uitwerking en uitvoering tweede fase

Gestart is met de voorbereiding van de uitvoering van de tweede fase. Dat is het zuidelijk deel van de Kerkstraat, van de (inmiddels gereed gekomen) eerste fase tot en met de kruising met de Puttelaar. Op basis van het vastgestelde plan is een technische uitwerking gemaakt. Deze is eind juni 2018 aan aanwonenden en aanliggende ondernemers gepresenteerd en met hen besproken. Een aantal gedane suggesties is verwerkt in de technische uitwerking. Gestart is met de aanbesteding van de werkzaamheden. De verwachting is dat de uitvoering medio maart 2019 van start gaan.

Uitwerking en uitvoering andere fases

Over de uitwerking,  uitvoering en volgorde van de overige twee fasen,  het plein voor De Garf en het noordelijk centrumdeel van de Kerstraat is op dit moment nog geen informatie beschikbaar.