Kerkstraat

De Kerkstraat is de centrale as in het centrum van Zeeland. Die wordt gevormd door de openbare ruimte en de daaraan liggende percelen en locaties. In het kader van het centrumplan wordt de openbare ruimte opnieuw ingericht. Met die herinrichting van de openbare ruimte krijgt het centrum een eenduidige, bij Zeeland passende en herkenbare inrichting.

Planvorming

In 2015 is gestart met het maken van een plan voor de herinrichting. In de zomer en najaar van 2016 zijn de plannen breed onder de aandacht van onze inwoners gebracht en besproken met de klankbordgroep. Ingebrachte opmerkingen en aanbevelingen hebben er toe geleid dat het plan op onderdelen is aangepast. In 2017 is het plan voor de herinrichting vastgesteld. Het plan heeft betrekking op het deel van de Kerkstraat tussen de Puttelaar en de Schoolstraat en de pleinen ten noorden en ten zuiden van het gemeentehuis.

Uitvoering eerste fase

Het plan wordt in vier fases uitgewerkt en uitgevoerd. In februari 2018 is gestart met de uitvoering van fase 1. Dat is het plein tussen het gemeentehuis en supermarkt De Jumbo, het voorterrein van het gemeentehuis en het aanliggende deel van de Kerkstraat. De bestratingswerkzaamheden zijn in juli afgerond, de ondergrondse glascontainers zijn in gebruik genomen, de kledingcontainers zijn weer geplaatst en de wekelijkse minimarkt is terug op de vertrouwde plek. In de maanden september/oktober wordt het straatmeubilair (bankjes, fietsnietjes, afvalbakken e.d.) geplaatst, evenals de nieuwe openbare verlichting. In het najaar volgt dan nog de aanplant van bomen. De plantgaten daarvoor zijn al aangelegd, maar tijdelijk dicht gestraat. Deze worden als de bomen worden geplant open gemaakt.

Uitwerking en uitvoering tweede fase

Gestart is met de voorbereiding van de uitvoering van de tweede fase. Dat is het zuidelijk deel van de Kerkstraat, van het inmiddels heringerichte deel tot en met de kruising met de Puttelaar. Op basis van het vastgestelde plan is een technische uitwerking gemaakt. Deze is eind juni 2018 aan aanwonenden en aanliggende ondernemers gepresenteerd en met hen besproken. Een aantal gedane suggesties worden nog verwerkt in de technische uitwerking. De verwachting is dat de uitvoering het eerste kwartaal van 2019 start. 

Uitwerking en uitvoering andere fases

Over de uitwerking, uitvoering en volgorde van de overige twee fasen, het plein voor De Garf  en het noordelijk centrumdeel van de Kerstraat is op dit moment nog geen informatie beschikbaar.