Centrumplan Zeeland

Het centrum van Zeeland is een belangrijke plek in en voor de Zeelandse gemeenschap. Dit moet ook voor de toekomst zo blijven. Om het vitaal te houden en toekomstbestendig te maken zijn er wel diverse vraagstukken waaraan invulling moet worden gegeven. Het behouden en versterken van het dorpse gezellige en ontspannen karakter van Zeeland staat bij die opgave voorop.

Visievorming

Om te komen tot de visie is de gemeente een brede dialoog gestart met belanghebbenden en belangstellenden. In die brede dialoog is gesproken over de sterke punten van het centrum, besproken wat beter zou kunnen en hoe dat kan worden bereikt. Hiervan is een globaal overzicht gemaakt. Dat overzicht vindt u bij documenten.

In december 2014 heeft er vervolgens een druk bezochte podiumbijeenkomst plaats gevonden. Naar aanleiding van die avond is een conceptvisie opgesteld dat in januari met de gemeenteraad is besproken. Deze kunt u in de rechterkolom downloaden.

In de visie is het centrum van Zeeland opgedeeld in een kerngebied voor de detailhandel en een kerngebied voor horeca en sociaal-culturele/maatschappelijke functies. De locatie van de gesloopte basisscholen en omgeving is aangewezen als ontwikkelgebied voor wonen en een groen ontmoetingsruimte. Op de visiekaart is dit uitgewerkt en zijn kansen en mogelijkheden omschreven voor verbindingen, de openbare ruimte en parkeren. Daarbij zijn een drietal sleutelprojecten benoemd waarbij de gemeente een belangrijke regierol heeft:

  • Ontwerp en uitvoering herinrichting openbare ruimte en parkeren
  • Herontwikkeling Kerkstraat Oost
  • Accommodatiebeleid Zeeland

Van visie naar concrete plannen

De visie functioneert als een raamwerk en beoordelingskader voor diverse ontwikkelingen in het centrum van Zeeland. De visie is daarmee de basis voor de verdere uitwerking in concrete plannen, van groot tot klein en op diverse locaties. Gedeeltelijk doet de gemeente dat zelf maar deels ligt ‘de bal’ ook bij inwoners, grondeigenaren en bijvoorbeeld ondernemers.
De gemeente regisseert en coördineert de uitwerking in concrete plannen aan de hand van de centrumvisie. Dat geldt ook voor de drie sleutelprojecten.
Voor de beeldvorming kan het centrum van Zeeland verdeeld worden in drie gebieden:

Kerkstraat Oost

Dit is het gebied waar voorheen onder andere de basisscholen Vlasgaard en De Wizzert stonden en wordt omgeven door de sporthal de bebouwing aan de Kerkstraat, Compostella en de Franciscushof en de Vlasroot.
Het terrein is, totdat er een definitieve herinrichting is, inmiddels tijdelijk ingericht als park. Bij de documenten kunt u een omschrijving van die tijdelijke herinrichting vinden.
De gemeente bekijkt nu onder welke randvoorwaarden de definitieve inrichting vorm kan krijgen. Er zijn diverse belangstellenden om op de locatie woningen te realiseren maar de gemeente heeft met geen enkele partij hierover afspraken gemaakt.

Kerkstraat

De Kerkstraat is de centrale as in het centrum van Zeeland. Die wordt gevormd door de openbare ruimte en de daaraan liggende percelen.
Voor de herinrichting van de pleinen en het centrumdeel van de Kerkstraat wordt een plan gemaakt.

Op diverse plekken zijn kleine en grote initiatieven. Voor de locatie van Salt & Pepper (Bonte Os) werkt de eigenaar aan een plan voor de herontwikkeling van de locatie.

Kerkstraat West

Dit gebied ligt tussen de supermarkt De Jumbo en molen De Dageraad en omvat ook het gemeentehuis en de (achterzijde van) de Garf.

Voor dit gebied wordt op dit moment een stedenbouwkundige visie opgesteld. Dat gebeurt in gezamenlijke opdracht van twee belangrijke grondeigenaren en de gemeente. Daarbij wordt op basis van de uitgangspunten in de visie gekeken naar een samenhangende en verantwoorde invulling van het gebied. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden voor de supermarkten, het parkeren en het laden- en lossen van beide supermarkten.

Klankbordgroep

De gemeente zet ook bij de uitwerking in concrete plannen in op een brede dialoog. Daarvoor is een klankbordgroep samengesteld. De samenstelling van de klankbordgroep vindt u terug bij de documenten in de rechter kolom op deze pagina.

De gemeente bespreekt ontwikkelingen niet alleen met de klankbordgroep. Bij concrete voornemens voor bijvoorbeeld ontwikkelingen op locaties wordt aan iedereen gelegenheid geboden om te reageren.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of ideeën voor het centrum van Zeeland neemt u dan contact op met Martijn Loos: