Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan Schutsboomstraat

Dit item is verlopen op 22-01-2018.

Burgemeester en wethouders van Landerd geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor het realiseren van twee woningen naast het adres Schutsboomstraat 64 te Schaijk.

Tegen het voornemen om voornoemd bestemmingsplan in procedure te brengen kunt u geen zienswijze indienen. Er leggen ook nog geen stukken ter inzage. Binnenkort wordt het ontwerpbestemmingsplan wel ter inzage gelegd. Hiervoor volgt een aparte bekendmaking op de gemeente pagina in de Arena, de gemeente website en de Staatscourant. In die kennisgeving zal worden vermeld wanneer en hoe de stukken zijn in te zien en op welke manier u uw zienswijze kunt indienen.