Verkeerstbesluit halte Kerkstraat Zeeland

Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Landerd hebben op 13 december 2017 besloten de halteplaats “Gemeentehuis” aan de Kerkstraat in Zeeland te verplaatsen naar de Kerkstraat ter hoogte van het gemeentehuis.

Wij gaan deze halteplaats verplaatsen in verband met de herinrichting van het centrum van Zeeland. De halteplaats op de nieuwe locatie is noodzakelijk. De argumenten hiervoor zijn  onder andere: veiligheid van weggebruikers en passagiers en het waarborgen van de opstapplaats voor de openbaar vervoer gebruikers voor nu en in de toekomst. U leest hieronder waar u het besluit kunt inzien en hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met dit besluit.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het complete verkeersbesluit met bijhorende tekening ligt met ingang van zaterdag  23 december 2017  gedurende zes weken voor iedereen ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis aan de Kerkstraat 39 in Zeeland, geopend op maandag tot en met donderdag van 08:30 -17:00 uur. Dinsdag tot 19.30 uur en vrijdag tot 16:00 uur.

Tevens kunt u de digitale bekendmaking  met bijlage inzien in de Staatscourant op de website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.

Hoe maakt u bezwaar en verzoekt u om een voorlopige voorziening tegen dit besluit?

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden vanaf zondag 24 december 2017 tot en met 4 februari 2018 bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

  • naam en adres van de indiener
  • dagtekening
  • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
  • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Als u bezwaar maakt, kunt u tevens om een voorlopige voorziening verzoeken bij de voorzieningenrechter, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch. Een voorlopige voorziening kan door de voorzieningenrechter van de rechtbank worden getroffen, mits een spoedeisend belang dat vereist. Van de verzoeker om een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank.

Heeft u vragen over deze bekendmaking?

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de heer Patrick van Boekel van de afdeling Realisatie en Beheer, telefoonnummer: 0486- 458111.