Ontwerpbestemmingsplan Burgemeester de Grootstraat, Schaijk

Dit item is verlopen op 05-02-2018.

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Burgemeester de Grootstraat, Schaijk” met ingang van maandag 18 december 2017 gedurende 6 weken ter inzage ligt.

Inhoud van het plan

Het plan voorziet in het realiseren van woningbouw aan de Burgemeester de Grootstraat, waarbij vijf wooneenheden worden toegevoegd en twee bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen.

Het voorontwerpbestemmingsplan dat eerder dit jaar ter visie heeft gelegen betrof ook de locatie De Louwstraat (gronden tussen nr. 25a en 27). De ingekomen reacties zijn aanleiding om het bestemmingsplan voor de locaties Burgemeester de Grootstraat en de Louwstraat op te knippen. Voor het perceel aan de Louwstraat wordt gezocht naar andere invullingsmogelijkheden. Dit planonderdeel wordt later verder in procedure gebracht.

Het plan bekijken

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf maandag

18 december 2017 tot en met 29 januari 2018 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan daar worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. 

Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer NL.IMRO.1685.bpSchBurggrootst22-OW01. De bronbestanden zijn digitaal beschikbaar via http://www.gisnet.nl/ruimtelijkeplannen/Landerd/RO-online/2008/NL.IMRO.1685.bpSchBurggrootst22-OW01.

Wilt u een reactie geven?

Tijdens de hierboven genoemde termijn kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze indienen op het ontwerpbestemmingsplan. Uw schriftelijke zienswijze stuurt u naar de gemeenteraad van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de heer Ivo Verploegen of Lars Hövels.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer Ivo Verploegen of Lars Hövels via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail ivo.verploegen@landerd.nl of lars.hovels@landerd.nl.