Omgevingsvergunningen, 2019 week 15

Dit item is verlopen op 25-05-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

 • De Spiering te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 28 maart 2019)
 • Noordhoekstraat 5 te Schaijk, Vlasroot (achter nummer 35) te Zeeland, Driehuizerweg 15 te Reek en Rijksweg 46 te Schaijk; het verlengen van een eerder verleende tijdelijke vergunning voor het beschikbaar stellen van camperplaatsen (aanvraag ontvangen 29 maart 2019)
 • Runstraat 12, 5374 AC  Schaijk; het gedurende een periode van 2 jaar huisvesten van vier arbeidsmigranten (aanvraag ontvangen 2 april 2019)
 • Munstraat 14a, 5374 PG  Schaijk; het brandveiliggebruiken van een kinderdagverblijf met betrekking tot een uitbreiding hiervan (door de toevoeging van een bestaand gebouw) (aanvraag ontvangen 2 april 2019)
 • Hoefslag 5, 5411 LS  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfswoning (aanvraag ontvangen 3 april 2019)

Ontvangen sloopmeldingen:

 • Hoefstal 14, 5374 AL  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de woning en het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van het perceel (melding ontvangen 25 maart 2019)
 • Schaijkseweg 6, 5411 RL  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de schuren (melding ontvangen 25 maart 2019)
 • Schansweg 1, 5374 NR  Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 26 maart 2019)
 • Molenstraat 55, 5411 TB  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 28 maart 2019)
 • Kleingaalseweg 15, 5374 CV  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende brandrestanten en asbesthoudende flinters van het terrein (melding ontvangen 29 maart 2019)
 • Brand 6, 5411 PB  Zeeland; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 31 maart 2019)
 • Bossestraat 32, 5374 HT  Schaijk; het verwijderen van asbest uit de woning in verband met renovatiewerkzaamheden (melding ontvangen 2 april 2019)
 • Puttelaar 22, 5374 AB  Zeeland; het slopen van een bijgebouw (oude garage) inclusief het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 2 april 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

 • Pastoor van Winkelstraat 52, 5374 BK  Schaijk; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden 5 april 2019)
 • Hogeweg 8, 5411 LP  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (vergunning verzonden 5 april 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal. De termijn voor afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 20 mei 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 5 april 2019.

Huisnummerbesluiten:

Vaststelling nummeraanduiding:

 • Korte Dijk 8a, 5411 BJ  Zeeland; ten behoeve van een inpandige statische opslag als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf.
  Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 2 april 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure:

Herstelbesluit - Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Runstraat 12, 12a, 12b, 12c, 12d, 12 e, 12f en 12g te Schaijk; het realiseren van 8 appartementen (dossiernummer HZ-2011-0463).

Naar aanleiding van een uitspraak van de Rechtbank Oost Brabant hebben Burgemeester en Wethouders een extra motivering en een extra voorwaarde in de nieuwe omgevingsvergunning opgenomen.

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 15 april 2019 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die bedenkingen hebben tegen de aangebrachte wijzigingen in het besluit kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.