Omgevingsvergunning

Dit item is verlopen op 28-08-2013.

Ontvangen aanvragen

 • Kerkstraat 33b, 5411 EA  Zeeland; het plaatsen van een condensor op de Aldi-winkel (ontvangen 24 juni 2013)
 • Heijtmorgen 44, 5375 AP Reek; het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 25 juni 2013)
 • Koekampweg 1, 5374 PD  Schaijk; het splitsen van een woonboerderij (ontvangen 26 juni 2013)
 • Kerkstraat 55, 5411 EA  Zeeland; het kappen van een acacia (ontvangen 27 juni 2013)
 • Achter-Oventje (naast 15b), 5411 NR  Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw (ontvangen 2 juli 2013)
 • Achter-Oventje 2d, 5411 NN  Zeeland; het tijdelijk plaatsen en bewonen van een woonunit (ontvangen 7 juli 2013)
 • De Steeg 2, 5375 KH  Reek; het brandveilig gebruiken van een zorgboerderij (ontvangen 8 juli 2013)
 • Andoorn 7, 5374 DE  Schaijk; het plaatsen van een dakkapel op de voor- en achterzijde van de woning (ontvangen 8 juli 2013)
 • Melkpad 49 en 51, 5411 GC  Zeeland; het maken van dakkapellen op de achterzijde van de woningen (ontvangen 8 juli 2013)
 • Van der Heijdenstraat 3, 5374 BW  Schaijk; het uitbreiden van de woning (ontvangen 7 juli 2013)
 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het kappen van een ailanthus (ontvangen 5 juli 2013)

Verlenging termijn van afhandeling

 • Monseigneur Suijsstraat 35, 5375 AE  Reek; het plaatsen van 5 lichtmasten en het vervangen van 9 lichtmasten. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 21 augustus 2013 (besluit verzonden 1 juli 2013).
 • Dennenlaan 6, 5375 KV  Reek; het verbouwen van de woning. De termijn van afhandeling is verlengd tot en met 24 augustus 2013 (besluit verzonden 9 juli 2013).

Sloopmeldingen

 • Voederheil 23, 5411 RJ  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de woning (ontvangen 2 juli 2013)
 • Holenbergstraat 1, 5374 RZ  Schaijk; het afvoeren van asbesthoudend afval (ontvangen 5 juli 2013)

Gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Rector van Gerwenstraat 7; 5411 EH  Zeeland; brandveilig gebruik t.b.v. kamerverhuur (ontvangen 27 juni 2013)

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Gagelstraat 5, 5374 NP  Schaijk; het bouwen van een garage-berging (vergunning verzonden 3 juli 2013)
 • Van de Venlaan 20, 5374 GJ  Schaijk; het kappen van een eik (vergunning verzonden 9 juli 2013)
 • Zevenhuis 9, 5411 RN  Zeeland; het kappen van twee kastanjebomen (vergunning verzonden 9 juli 2013)
 • Kerkstraat 55, 5411 EA  Zeeland; het kappen van een acacia (vergunning verzonden 9 juli 2013)

Belanghebbenden die het niet eens zijn met bovenstaande besluiten tot verlening van de  desbetreffende vergunningen dan wel het buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning, kunnen hiertegen op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking(en) een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

In het bezwaarschrift moet duidelijk gemaakt worden waarom u bezwaren heeft en welk belang van u wordt geschaad.
Het indienen van een bezwaarschrift betekent niet dat er geen gebruik kan worden gemaakt van de verleende vergunningen.

Als u dit wilt voorkomen dan moet u naast het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders ook een gemotiveerd verzoek om een voorlopige voorziening zenden aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-Hertogenbosch, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure):
Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Hoekstraat 16, 5374 GB  Schaijk; het bouwen van een hooiberg (dossiernummer HZ-2011-0277)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 juli 2013                     gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.
De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 
Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Intrekking bouw-/omgevingsvergunningen en verleende vrijstellingen

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om gelet op de beleidsregels ‘Intrekken omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’ en met toepassing van artikel 2.33 lid 2 sub a Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunningen en verleende vrijstellingen in te trekken. Dit betreft de volgende locaties:

 • Hoekstraat 1c te Schaijk, bouwvergunning en vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (met kenmerk 20080060) voor de bouw van een vrijstaande woning.
 • Schutsboomstraat 56a, 56b en 56c te Schaijk, bouwvergunning en vrijstelling artikel 19 lid 2 Wet op de Ruimtelijke Ordening (met kenmerk 20070420) voor de bouw van drie vrijstaande woningen.
 • Spil 4 en 6 te Schaijk, bouwvergunning en vrijstelling artikel 15 Wet op de Ruimtelijke Ordening (met kenmerk 20060269) voor de bouw van een twee-onder-1-kap woning.

Zij maken daarom bekend dat het ontwerpbesluit tot intrekking en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 juli 2013 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij Burgemeester en Wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijzen tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe niet in staan zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie
’s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ’s-Hertogenbosch.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.