Omgevingsvergunning week 9

Dit item is verlopen op 13-04-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Molenaarstraat 154, 5374 GX  Schaijk; het bouwen van een overkapping aan de achterzijde van de woning (aanvraag ontvangen 18 februari 2018)
 • Molenaarstraat 41, 5374 GX  Schaijk; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen 19 februari 2018)
 • Rijksweg 12, 5374 RB  Schaijk; het exploiteren van een Bed&Breakfast (aanvraag ontvangen 20 februari 2018)
 • Trentsedijk 3, 5411 ND  Zeeland: het bouwen van een loods ten behoeve van reparatie van landbouwvoertuigen en landbouwwerktuigen en ten behoeve van opslag van akkerbouwproducten (aanvraag ontvangen 21 februari 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Zeelandsedreef 13, 5374 RP  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 20 februari 2018)
 • Kerkstraat 85a, 5411 EC  Zeeland; het slopen van een schuur (melding ontvangen 21 februari 2018)
 • Monseigneur Suijsstraat (ongenummerd) te Reek; het asbestvrij maken van een gymzaal-gebouw (melding ontvangen 22 februari 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Graspeel 44a, 5411 LD  Zeeland; het kappen van een eik (vergunning verzonden 22 februari 2018)
 • Bernestraat 6, 5374 PE  Schaijk; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 22 februari 2018)
 • Langstraat 4, 5411 LE  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 8 maart 2017) verleende vergunning voor het vervangen van een loods en het bouwen van sleufsilo’s (vergunning verzonden 23 februari 2018)

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Europaplein 12d, 5374 BM  Schaijk; bestaand appartement.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Europaplein 12d en 12e, 5374 BM  Schaijk; t.b.v. een bestaand appartement en een nieuw appartement.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 februari 2018.

Intrekking nummeraanduiding

 • Brand 14, 5411 PB  Zeeland; bestaande woning.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Brand 14 en 14a, 5411 PB  Zeeland; t.b.v. respectievelijk een bestaande woning en een nieuwe woning.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 21 februari 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen de huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458 111.