Omgevingsvergunning week 8

Dit item is verlopen op 06-04-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Hoogschaijksestraat 21, 5374 EC  Schaijk; het melden van een OBM-plichtige activiteit van een bedrijf met betrekking tot het demonteren van autowrakken (aanvraag ontvangen 6 februari 2018)
 • Schutsboomstraat 3, 5374 CA  Schaijk; het plaatsen van een kader bij de entree van een supermarkt, het plaatsen van een overdekte winkelwagenvang en drie vlaggenmasten (aanvraag ontvangen 8 februari 2018)
 • Voederheil 27, 5411 RJ  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 5 december 2013) verleende vergunning voor de bouw van een loods. De wijziging betreft de situering van de loods. (aanvraag ontvangen 9 februari 2018)
 • Ekstershoef ongenummerd (kavel II C) te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 9 februari 2018)
 • Rijksweg (tussen 26 en 30) te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 9 februari 2018)
 • Bossestraat (naast 3) te Schaijk; het bouwen van 3 starterswoningen (aanvraag ontvangen 9 februari 2018)
 • Luijtenbroek 85, 5374 RV  Schaijk; het isoleren en stucen van de buitengevel van een recreatiewoning (aanvraag ontvangen 12 februari 2018)
 • Udenseweg 45, 5411 SB  Zeeland; het tijdelijk gebruik van opstallen voor opslag van goederen (aanvraag ontvangen 13 februari 2018)
 • Broodakker (ongenummerd) te Schaijk; het bouwen van 14 woningen (aanvraag ontvangen 16 februari 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • De Kuipersweg 6, 5411 RC  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 9 februari 2018)
 • Verbindingsweg 14, 5411 NP  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 13 februari 2018)
 • Puttelaar 13, 5411 BE  Zeeland; het verwijderen van niet meer dan 10 m2 asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 16 februari 2018)

Ontvangen milieumelding

 • Trentsedijk 3, 5411 ND  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een veehouderij (melding ontvangen 13 februari 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Schaijkseweg ter hoogte van huisnummer 3a te Zeeland; het kappen van een kastanjeboom (vergunning verzonden 15 februari 2018)
 • Verbindingsweg 14, 5411 NP  Zeeland; het kappen van 1 spar en 1 berk (vergunning verzonden 15 februari 2018)
 • Europaplein 12e, 5411 BM  Schaijk; het realiseren van een appartement (vergunning verzonden 15 februari 2018)
 • Brouwershof te Reek; het kappen van 2 dennen en 1 berk die staan in een plantsoen (vergunning verzonden 15 februari 2018)
 • Brand 14, 5411 PB  Zeeland; het splitsen van de woning (vergunning verzonden 16 februari 2018)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458 111.