Omgevingsvergunning week 7

Dit item is verlopen op 30-03-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Jan Oliemeulenstraat te Schaijk; het kappen van een es die door storm los is komen staan (aanvraag ontvangen 5 februari 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Kennedyplein te Reek; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in/aan woningen (melding ontvangen 4 februari 2018)
 • Molenaarstraat te Schaijk; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in/aan woningen (melding ontvangen 4 februari 2018)
 • Diverse adressen in Schaijk; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in/aan woningen (melding ontvangen 5 februari 2018)
 • Looierstraat 20, 5374 HM  Schaijk; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in/aan de woning (melding ontvangen 7 februari 2018)

Ontvangen milieumeldingen

 • Rijksweg 13, 5374 RA  Schaijk; een melding in het kader van een Activiteitenbesluit van het starten van een cultuurtechnisch bedrijf (melding ontvangen 7 februari 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Jan Oliemeulenstraat te Schaijk; het kappen van een es die door storm los is komen staan (vergunning verzonden 6 februari 2018)
 • Peelweg 20, 5411 LH  Zeeland; het bouwen van een loods ten behoeve van stalling werktuigen/machines en opslag van akkerbouw en tuinbouwproducten (vergunning verzonden 7 februari 2018)
 • Schoolstraat 26, 5411 EE  Zeeland; het kappen van een kastanjeboom (vergunning verzonden 8 februari 2018)
 • Schutsboomstraat te Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 17 januari 2017, dossiernummer HZ-2016-0023) verleende vergunning voor de bouw van 13 appartementen. De wijziging betreft het stijgpunt met betrekking tot appartement 12-13 (vergunning verzonden 9 februari 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Kerkstraat 117/Roskam 1 te Zeeland; het realiseren van een bovengrondse propaantank met bijbehorende voorzieningen naast de bestaande LPG tank en het gebruik van het achterste gedeelte van het perceel Roskam 1 ten behoeve van de bedrijfsvoering voor een termijn van ten hoogste 5 jaar. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 29 maart 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 8 februari 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tot verlenging van de afhandelingstermijn, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Elsstraat 3, 5374 LA  Schaijk; het omschakelen van een varkenshouderij naar een vleeskalverenhouderij door het slopen van de bestaande gebouwen en het oprichten van twee nieuwe vleeskalverenstallen (dossiernummer HZ-2017-0071)

Concreet bestaat het voornemen om vergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:

 • het bouwen van een bouwwerk (artikel 2.1, lid 1 onder a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • het veranderen, of het veranderen van de werking, en het in werking hebben van een inrichting, (artikel 2.1, lid 1 onder e, sub 2 en 3 en artikel 2.6 (revisie) van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht)
 • gebiedsbescherming (artikel 2.1 aanhef, lid 1 onder i, juncto artikel 2.2aa onder a van het Besluit omgevingsrecht) met in achtneming van de verklaring van geen bedenkingen d.d. 4 januari 2018.

De aanvraag heeft betrekking op een inrichting die op grond van artikel 2.1, lid 2 van het Besluit omgevingsrecht is aangewezen als vergunningplichtig en als type C-inrichting. Binnen de inrichting vinden activiteiten plaats waarvoor op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer tevens een melding moet worden gedaan.

De gegevens die behoren bij deze melding maken al deel uit van de aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarom is dit gedeelte van de aanvraag beschouwd als een melding in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Deze melding betreft het veranderen van een varkenshouderij in een vleeskalverenhouderij op het adres Elsstraat 3 te Schaijk. De melding is ontvangen op 11 mei 2017.

De betreffende activiteiten zijn beschreven in de ontwerpbeschikking omgevingsvergunning.

Het college maakt bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 18 februari 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458 111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458 111.