Omgevingsvergunning, week 6

Dit item is verlopen op 23-03-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Graspeel 44a, 5411 LD  Zeeland; het kappen van een eik (aanvraag ontvangen 19 januari 2018)
 • Schaijkseweg 3a, 5411 RL  Zeeland; het kappen van een kastanjeboom (aanvraag ontvangen 24 januari 2018)
 • Wingerd 8, 5374 AP  Schaijk; het plaatsen van een nieuw raamkozijn in de voorgevel van de woning (aanvraag ontvangen 24 januari 2018)
 • Schaijkseweg 17, 5411 RL  Zeeland; het bouwen van een rijhal en een opslagruimte (aanvraag ontvangen 25 januari 2018)
 • Runstraat 59a, 5374 AB  Schaijk; het aanbrengen van damwanddakbedekking op loodsen (aanvraag ontvangen 25 januari 2018)
 • Achter-Oventje 15c, 5411 NM  Zeeland; het vestigen van een herberg met overnachtingsmogelijkheid in een woning (aanvraag ontvangen 25 januari 2018)
 • Hoogschaijksestraat 21, 5374 EC  Schaijk; het melden van een OBM-plichtige activiteit van een bedrijf met betrekking tot het demonteren van autowrakken (aanvraag ontvangen 31 januari 2018).
 • Vensteeg (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een woning en bijgebouw, het aanleggen van een inrit en het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit gedurende de bouw van een woning (aanvraag ontvangen 31 januari 2018)
 • Verbindingsweg 14, 5411 NP  Zeeland; het kappen van 1 spar en 1 berk (aanvraag ontvangen 31 januari 2018)
 • Brouwershof (plantsoen) te Reek; het kappen van 2 dennen en 1 berk (aanvraag ontvangen 1 februari 2018)
 • Rijksweg (tussen 26 en 30) te Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit tijdens de bouw van een woning (aanvraag ontvangen 2 februari 2018)

Ontvangen sloopmelding

 • Runstraat 59a, 5374 AB  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de loodsen (melding ontvangen 29 januari 2018)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Achter-Oventje 15c, 5411 NM  Zeeland; het brandveilig gebruiken van een herberg met overnachtingsmogelijkheid (ontvangen 30 januari 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Vensteeg (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een woning en bijgebouw, het aanleggen van een inrit en het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit gedurende de bouw van een woning (ontvangen 15 december 2017; ingetrokken d.d. 31 januari 2018)
 • Hoogschaijksestraat 21, 5374 EC  Schaijk; het veranderen van een bedrijf (het demonteren van autowrakken) (ontvangen 7 december 2017; ingetrokken d.d. 31 januari 2018).

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Bulder 8, 5374 MJ  Schaijk; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden d.d. 1 februari 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Langstraat 3, 5375 KE  Reek; het tijdelijk (gedurende 5 jaar) exploiteren van een gezinshuis. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 14 maart 2018 moet er een beslissing worden genomen.
 • Schutsboomstraat te Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van appartementen (de wijziging betreft het “stijgpunt” van 2 appartementen). De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 15 maart 2018 moet er een beslissing worden genomen.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Vlagstraat 3, 5374 NS  Schaijk (bestaande woning).

Vaststelling nummeraanduiding

 • Vlagstraat 3 en 3m (respectievelijk t.b.v. een bestaande woning en een mantelzorgwoning).

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 29 januari 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning, verlenging van de afhandelingstermijnen en tegen de huisnummerbesluiten, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op telefoonnummer 0486-458 111.