Omgevingsvergunning, week 5

Dit item is verlopen op 16-03-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Graspeel 44a, 5411 LD  Zeeland; het kappen van een eik (aanvraag ontvangen 19 januari 2018)
 • Schaijkseweg 3a, 5411 RL  Zeeland; het kappen van een kastanjeboom (aanvraag ontvangen 24 januari 2018)
 • Wingerd 8, 5374 AP  Schaijk; het wijzigen van de voorgevel van de woning (aanvraag ontvangen 24 januari 2018)
 • Schaijkseweg 17, 5411 RL  Zeeland; het bouwen van een rijhal met opslagruimte (aanvraag ontvangen 25 januari 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Voederheil 27, 5411 RJ  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 5 december 2013) verleende vergunning voor de bouw van een loods. Deze aanvraag is d.d. 25 januari 2018 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/intrekkingsverzoek) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Molenstraat 4, 5375 KA  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 29 september 2016) verleende vergunning voor de bouw van een woning met bijgebouw (vergunning verzonden d.d. 22 januari 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Hermanusweg 4, 5374 RW  Schaijk; het verbouwen van een centrumgebouw op een vakantiepark. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 maart 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 24 januari 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunning en tot de verlening van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.