Omgevingsvergunning week 52

Dit item is verlopen op 19-02-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Vensteeg (ongenummerd) te Zeeland; het plaatsen en bewonen van een woonunit gedurende de bouw van een woning (aanvraag ontvangen 15 december 2017)
 • Dennenlaan 8, 5375 KV  Reek; het gebruiken van een perceel grond in strijd met de bestemming (aanvraag ontvangen 17 december 2017)
 • Dennenlaan 10, 5375 KV  Reek; het gebruiken van een perceel grond in strijd met de bestemming (aanvraag ontvangen 17 december 2017)
 • Diverse locaties binnen de gemeente Landerd; het kappen van 11 bomen (de bomen moeten gekapt worden vanwege de slechte kwaliteit van de bomen) (aanvraag ontvangen 19 december 2017)
 • Bossestraat 56, 5374 HV  Schaijk; het kappen van 2 eiken die staan op het sportpark (aanvraag ontvangen 19 december 2017)
 • Broodakker ongenummerd (kavel II, G) te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 20 december 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Elsstraat 3, 5374 LA  Schaijk; het slopen van een varkensstal (melding ontvangen 15 december 2017)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Schaijkseweg 17, 5411 RL  Zeeland; het bouwen van een rijhal en een opslagruimte. Deze aanvraag is d.d. 20 december 2017 door aanvrager ingetrokken.
 • Landweer (naast 12) te Zeeland; het realiseren van 2 transportbedrijven. Deze aanvraag is d.d. 21 december 2017 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Broodakker 1 – 37 (oneven) en Akkerwinde 67 – 79 (oneven) te Schaijk; het bouwen van 26 woningen (vergunning verzonden d.d. 18 december 2017)
 • Landweer 20 te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal (vergunning verzonden 18 december 2017)
 • Heijtmorgen 38a, 5375 AP Reek; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 20 december 2017)
 • Wieken 48, 5374 JV  Schaijk; het maken van een dakkapel (vergunning verzonden 21 december 2017)
 • Langenboomseweg 12, 5411 AV  Zeeland; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 21 december 2017)

Geweigerde omgevingsvergunning

 • Burgemeester Hoefnagelstraat  7, 5374 GZ  Schaijk; het gedurende de verbouw van de woning geplaatst hebben en bewonen van een chalet (weigeringsbesluit verzonden d.d. 21 december 2017)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Trentsedijk 26a, 5411 ND  Zeeland; ten behoeve van een Bed & Breakfast.
  Dit besluit is verzonden d.d. 19 december 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tot weigering van de vergunning en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.