Omgevingsvergunning week 52

Dit item is verlopen op 08-02-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Scheltseweg 4, 5374 EB  Schaijk; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 14 december 2018)
 • Runstraat 1, 5374 AA  Schaijk; het exploiteren van een Bed & Breakfast (aanvraag ontvangen 18 december 2018)
 • Hoefslag 9a, 5411 LS  Zeeland; het uitbreiden van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 19 december 2018)

Ontvangen sloopmelding

 • Schaijkseweg 5, 5411 RL  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 19 december 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Vensteeg 3, 5411 AR  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 17 december 2018)
 • Schutsboomstraat 62a, 5374 CD  Schaijk; het bouwen van een woning met bijgebouw (vergunning verzonden 20 december 2018)
 • Hoogheistraat 6, 5374 NV  Schaijk; het omschakelen van een melkveebedrijf naar een akkerbouw-/tuinbouwbedrijf met als nevenactiviteit de opslag van statische goederen en het bouwen van een tuinbouw-/akkerbouwloods (vergunning verzonden 20 december 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Voermanstraat 3, 5375 CA  Reek; het bouwen van een woning en een bijgebouw. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 30 januari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 18 december 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.