Omgevingsvergunning week 51

Dit item is verlopen op 12-02-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Bovenste Trent (tussen Beemdsteeg en Buntweg) te Zeeland; het kappen van 1 berk en 8 eiken (aanvraag ontvangen 11 december 2017)
 • Rijksweg 46, 5374RB  Schaijk; het gedeeltelijk gewijzigd uitvoeren van een reeds op 9 september 2016 verleende omgevingsvergunning voor het vervangen van een zonwering van een terras (aanvraag ontvangen 12 december 2017)

Ontvangen sloopmelding

 • Schutsboomstraat 3, 5374 CA  Schaijk; het slopen van een gevel en een magazijn (melding ontvangen 12 december 2017)

Ontvangen milieumelding

 • Reekseweg 20, 5411 RB  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het uitbreiden van een opslagloods) van een transportbedrijf (melding ontvangen 13 december 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Runstraat 4, 5374 AC  Schaijk; het plaatsen van lichtreclame aan de gevel (vergunning verzonden 11 december 2017)
 • Schutsboomstraat 37, 5374 CA  Schaijk; het verbouwen van een woning en het bouwen van een garage (verguning verzonden 12 december 2017)
 • Landweer 30, 5411 LV  Zeeland; het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (vergunning verzonden 13 december 2017)
 • Vaandriglaan 23, 5411 DA  Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 14 december 2017)
 • Trentsedijk 26a, 5411 ND  Zeeland; het gebruiken van een bijgebouw als Bed & Breakfast (vergunning verzonden 15 december 2017)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Landweer 30, 5411 LV  Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw. Dit besluit is verzonden d.d. 14 december 2017.

Vergunning in het kader van de Leegstandswet

 • Burgemeester Hoefnagelstraat 14a, 5374 GZ  Schaijk; vergunning is verleend voor tijdelijke (minimaal zes maanden en maximaal 2 jaar) verhuur van de bovenwoning (vergunning verzonden 13 december 2017)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tegen het besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding en tegen de verleende vergunning voor tijdelijke verhuur van een woning, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.