Omgevingsvergunning week 51

Dit item is verlopen op 01-02-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Landweer 8, 5411 LV  Zeeland; het melden van een Omb (Omgevingvergunning beperkte milieutoets)  in verband met de opslag van asbestafval op een milieuplein afkomstig van onderhoudswerkzaamheden (aanvraag ontvangen 7 december 2018)
 • Palmstraat (naast 4) te Schaijk; het aanbrengen van een grondwal met beplanting (aanvraag ontvangen 10 december 2018)
 • Koperstraat ongenummerd te Reek; het kappen van 46 populieren vanwege gevaar voor de omgeving (aanvraag ontvangen 11 december 2018)
 • Netjeshof 1 t/m 59 (o) en 6 t/m 60 (e) te Schaijk; het bouwen van een liftschacht in de hal van een wooongebouw ten behoeve van een brancardlift (aanvraag ontvangen 12 december 2018)
 • Koekoeksbloem 2, 5411 GW  Schaijk; het vergroten van een bestaande dakkapel (aanvraag ontvangen 13 december 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Udenseweg 10a, 5411 SC  Zeeland; het verwijderen van minder dan 35 m2 asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 7 december 2018)
 • Achter-Oventje 13a, 5411 NM  Zeeland; het verwijderen van een mestopslagput (melding ontvangen 9 december 2018)
 • Molenstraat 22, 5411 EG  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende materialen in het kader van renovatiewerkzaamheden van een woning (melding ontvangen 11 december 2018)
 • Achter-Oventje 2, 5411 NN  Zeeland; het slopen van een bijgebouw met asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 12 december 2018)
 • Langenboomseweg 75, 5411 AT  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur en een loods (melding ontvangen 13 december 2018)
 • Kleefsestraat 4, 5374 CW  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 14 december 2018)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Verbindingsweg 1, 5411 NP  Zeeland; melding in het kader van het brandveilig gebruik van een eetgelegenheid (melding ontvangen 11 december 2018)

Ontvangen milieumelding

 • Landweer 8, 5411 LV  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van het bedrijf Enexis met betrekking tot een Omb (Omgevingvergunning beperkte milieutoets)  in verband met de opslag van asbestafval afkomstig van onderhoudswerkzaamheden (melding ontvangen 7 december 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Klapperstraat 7, 5374 NL  Schaijk; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 12 december 2018)
 • Koperstraat te Reek; het kappen van 46 populieren. De bomen moeten gekapt worden vanwege gevaar voor de omgeving. (vergunning verzonden 13 december 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Kapelanieplein 23 te Schaijk; het plaatsen van reclame-uitingen aan een supermarkt. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 januari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 11 december 2018.
 • Schuifelenberg 19, 5411 LL  Zeeland; het veranderen van het veebestand en het voorzien van stallen C en A (gedeeltelijk) van een luchtwassysteem van een zeugenhouderij. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 januari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 11 december 2018.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Noordhoekstraat 5e, 5374 SC  Schaijk; ten behoeve van een groepsaccommodatie met bijeenkomstfunctie op een recreatiepark. Dit besluit tot vaststelling is verzonden d.d. 13 december 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.