Omgevingsvergunning week 50

Dit item is verlopen op 05-02-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Voederheil 27, 5411 RJ  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (5 december 2013) verleende vergunning voor de bouw van een loods (aanvraag ontvangen 1 december 2017)
 • Peelweg 20, 5411 LH  Zeeland; het bouwen van een loods t.b.v. de stalling van werktuigen/machines en opslag van akkerbouw- en tuinbouwproducten (aanvraag ontvangen 1 december 2017)
 • Hoogschaijksestraat 21, 5374 EC  Schaijk; het veranderen van een bedrijf (demonteren van autowrakken) (aanvraag ontvangen 7 december 2017)
 • Schutsboomstraat 13, 13a, 13b, 13c en 13d te Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (4 april 2012) verleende vergunning voor het bouwen van een commerciele ruimte + appartementen aan de Schutsboomstraat 13, 13a, 13b, 13c en 13d te Schaijk (aanvraag ontvangen 8 december 2017)

Ontvangen sloopmelding

 • Bebouwde kom Reek en Schaijk; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, te weten het verwijderen van asbest en dergelijke uit 68 woningen (melding ontvangen 4 december 2017)

Ontvangen milieumeldingen

 • Peelweg 20, 5411 LH  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het bouwen van een loods voor stalling van werktuigen/machines en opslag van akkerbouw- en tuinbouwproducten) van een bedrijf (melding ontvangen 1 december 2017)
 • Voederheil 27, 5411 RJ  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 5-12-2013) verleende vergunning voor de bouw van een loods) van een bedrijf (melding ontvangen 1 december 2017)

Melding lozingsbesluit

 • Heijtmorgen 44b, 5375 AP  Reek; het aanleggen van een verticaal gesloten aardwarmtesysteem (melding ontvangen 30 november 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Verbindingsweg (ongenummerd) te Zeeland; vergunning voor het oprichten van permanente teeltondersteunende voorzieningen voor een termijn van ten hoogste 10 jaar ten behoeve van kersenteelt (vergunning verzonden d.d. 5 december 2017)
 • Blazoenlaan 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7 en 7a te Zeeland; het bouwen van 8 woningen (vergunning verzonden d.d. 7 december 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Schutsboomstraat 37, 5374 CA  Schaijk; het verbouwen van een woning, het bouwen van een garage en het aanleggen van een inrit. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 17 januari 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 6 december 2017.
 • Molenstraat 4, 5375 KA  Reek; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van een woning met bijgebouw. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 januari 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 7 december 2017.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Graspeel 44m, 5411 LD  Zeeland; ten behoeve van mantelzorgbewoning van een bijgebouw). Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 4 december 2017.

Intrekking nummeraanduiding

 • Blazoenlaan 1, 3, 5 en 7, 5411 DB  Zeeland.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Blazoenlaan 1, 1a, 3, 3a, 5, 5a, 7 en 7a, 5411 DB  Zeeland; ten behoeve van de bouw van 8 woningen.

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 11 december 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tegen de besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn en tegen de huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.