Omgevingsvergunning week 50

Dit item is verlopen op 25-01-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • J. Oliemeulenstraat 23, 5374 BP  Schaijk; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen 27 november 2018)
 • Kreitsberg 12, 5411 RH  Zeeland; het bouwen van een loods (aanvraag ontvangen 29 november 2018)
 • Puttelaar 26, 5411 AB  Zeeland; het bouwen van een carport (aanvraag ontvangen 30 november 2018)
 • Mgr. Borretstraat 21, 5375 AA  Reek; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 3 december 2018)
 • Korte Dijk 12, 5411 BJ  Zeeland; het bouwen van een luchtwasser en het wijzigen van het te houden dieraantal (aanvraag ontvangen 5 december 2018)

Ontvangen sloopmelding

 • Bossestraat 6a, 5374 HT  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 5 december 2018)

Ontvangen melding lozing buiten de inrichting

 • Wilibrordusweg 24, 5374 NG  Schaijk; het melden van de aanleg en het gebruik van een verticaal bodemenergiesysteem (melding ontvangen 5 december 2018)

Ontvangen milieumelding

 • Korte Dijk 12, 5411 RH  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 5 december 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Dassenbaan 2, 5374 PJ  Schaijk; het wijzigen van een reclame-aanduiding (vergunning verzonden 3 december 2018)
 • Vensteeg 7, 5411 AR  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van de op 9 mei 2018 verleende vergunning voor de bouw van een woning en een bijgebouw (vergunning verzonden 4 december 2018)
 • Brouwerspad 16, 18 en 18a, 5411 BG  Zeeland; het bouwen van 3 patiowoningen (vergunning verzonden 5 december 2018)
 • Achter-Oventje 19, 5411 NM  Zeeland; het realiseren van een aanbouw aan een bestaand bijgebouw (vergunning verzonden 7 december 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Pastoor van Winkelstraat 60, 5374 BK  Schaijk; het verbouwen van een deel van de woning tot Bed & Breakfast voor in totaal 10 bedden. De afhandelingstermijn met betrekking tot deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 januari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 6 december 2018.
 • Hoogheistraat 7, 5374 NV  Schaijk; het omschakelen van een melkveebedrijf naar een akkerbouw-/tuinbouwbedrijf (met als nevenactiviteit de opslag van statische goederen) en het bouwen van een tuinbouw-/akkerbouwloods. De afhandelingstermijn met betrekking tot deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 januari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 10 december 2018.

Besluit tot buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning

 • Voor-Oventje 33a, 5411 NR  Zeeland; het uitbreiden van recreatieve nevenactiviteiten in een hooiberg in de vorm van verhuur van de ruimte voor het geven van kinderfeestjes, workshops en/of vergaderingen. Deze aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden op 10 december 2018.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Kerkstraat 74a (woning/kapsalon) en 74b (bovenwoning), 5411 BC  Zeeland.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Kerkstraat 74a (woning), 74b (bovenwoning) en 74d (kapsalon/winkelfunctie), 5411 BC  Zeeland. Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 7 december 2018.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Brouwerspad 16, 18 en 18a, 5411 BG  Zeeland (t.b.v. 3 nieuw te bouwen patiowoningen). Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 7 december 2018.

Verlengingsbesluit op grond van de Leegstandwet

 • Rector van Gerwenstraat 5, 5411 EH  Zeeland; de eerder verleende vergunning voor tijdelijke verhuur van de woning is met een jaar verlengd en is van kracht tot en met 18 december 2019. Dit besluit is verzonden d.d. 5 december 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Runstraat 81, 5374 AB  Schaijk; het bouwen van een hooiberg (dossiernummer HZ-2014-0172)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 17 december 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte op 0486-458 111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Kerkstraat 117 en Roskam 1 te Zeeland; het realiseren van een bovengrondse propaangastank met bijbehorende voorzieningen naast de bestaande LPG tank en het gebruik van het achterste gedeelte van het perceel Roskam 1 te Zeeland ten behoeve van de bedrijfsvoering voor een termijn van ten hoogste 5 jaar (dossiernummer HZ-2017-0209).

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 17 december 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.