Omgevingsvergunning week 4

Dit item is verlopen op 09-03-2019.

Ontvangen aanvragen

 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het brandveilig gebruik van een zorgcentrum (aanvraag ontvangen 15 januari 2019)
 • Smidse 42, 5374 AJ  Schaijk; het wijzigen van de gevels van de woning (aanvraag ontvangen 15 januari 2019)
 • Kapelanieplein te Schaijk; het plaatsen van een kunstwerk (aanvraag ontvangen 17 januari 2019)
 • Kerkstraat (tussen 19-29b en 26-32) in Zeeland; het kappen van 3 lindebomen, 1 haagbeuk en 5 sierperen in verband met herinrichting Centrum Zeeland (ontvangen 17 januari 2019)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Korte Dijk 21, 5411 BH  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van agrarische bedrijfsbebouwing (melding ontvangen 14 januari 2019)
 • De Steeg 4, 5375 KH  Reek; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met wijziging van de stalinrichting (melding ontvangen 18 januari 2019)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het brandveilig gebruik van een zorgcentrum (melding ontvangen 15 januari 2019)

Ontvangen milieumeldingen

 • Rijksweg 14, 5374 RB  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het plaatsen van een bovengrondse propaantank (melding ontvangen 14 januari 2019)
 • Voederheil 3, 5411 RJ  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf (melding ontvangen 15 januari 2019)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Kapelanieplein 23, 5374 BX  Schaijk; het plaatsen van reclame-uitingen aan/bij een supermarkt (vergunning verzonden 14 januari 2019)
 • Diverse locaties binnen de gemeente Landerd; het kappen van 15 bomen (3 Amerikaanse eiken, 2 esdoorns, 1 acacia, 4 eiken, 4 berken en 1 wilg) (vergunning verzonden 16 januari 2019)
 • Trentsedijk 11, 5411 ND  Zeeland; het wijzigen van de gevel van de woonboerderij en het intern verbouwen van de woonboerderij (vergunning verzonden 21 januari 2019)
 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het – na het slopen van de bestaande woning – bouwen van een nieuwe woning (vergunning verzonden 21 januari 2019)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het bijplaatsen van een antenne en –kastjes op een bestaand opstelpunt in/aan de kerk. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 28 februari 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 17 januari 2019.
 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het – na het slopen van de bestaande woning – bouwen van een nieuwe woning. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 2 maart 2019 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden op 18 januari 2019.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Scherpenberg 1 en 1k1 t/m 1k17, 5411 SX  Zeeland; het brandveilig gebruik van een bijeenkomstruimte en ruimtes voor wonen met zorg (Herbergier De Maashorst). Dossiernummer HZ-2018-0241.

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 28 januari 2019 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.