Omgevingsvergunning, week 49

Dit item is verlopen op 29-01-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Nistelrooise Baan 3, 5374 RE  Schaijk; het maken van een portaal bij de toegang tot gebouw F1 (aanvraag ontvangen 30 november 2017)
 • Zandstraat 48, 5374 NC  Schaijk; het verbouwen van een bijgebouw en het exploiteren van dat bijgebouw als bed & breakfast (aanvraag ontvangen 27 november 2017)
 • Landweer (naast 12) te Zeeland; het realiseren van 2 transportbedrijven (aanvraag ontvangen 30 november 2017)

Ontvangen melding gebruik mobiele puinbreker

Van Wouters Odiliapeel B.V., Reigerweg 7 te Odiliapeel, is een kennisgeving “Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval” ontvangen.

 • Inhoud kennisgeving: het mobiel breken van in totaal 1.500 ton steenachtige materialen
 • Bronsterkte mobiele breker: 116,1 dB(A)
 • Verwachte startdatum: 11 december 2017
 • Werklocatie: Nabbegat 9 te Zeeland
 • Kadastrale gegeven: Gemeente Zeeland, sectie L, nummer 192 ged.
 • Postcodegebied: 5411 RM
 • Datum ingekomen: 14 november 2017

De kennisgeving is geldig met ingang van 11 december 2017 tot uiterlijk 11 maart 2018 en geldt in deze periode gedurende ten hoogste 3 werkdagen.

Ontvangen sloopmelding

 • Zandstraat 40, 5374 NC  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 28 november 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen/meldingen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Achter-Oventje 7, 5411 NM  Zeeland; het verbouwen van een woonboerderij (vergunning verzonden 28 november 2017)
 • Nistelrooise Baan 3, 5374 RE  Schaijk; het milieuneutraal veranderen inzake verhoging van het veiligheidsniveau van de werkruimten van de inrichting (vergunning verzonden 28 november 2017)
 • Graspeel 44m, 5411 LD Zeeland; het bouwen van een tijdelijke voorziening ten behoeve van bewoning in het kader van mantelzorg (vergunning verzonden 28 november 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

Smidse 9, 5374 AJ  Schaijk; het vervangen van een carport door een berging en het uitbreiden van de entree. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 januari 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 30 november 2017.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Landweer 2, Aardwal 1 en 3 te Zeeland; ten behoeve van de bouw van een bedrijfsverzamelgebouw.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 28 november 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tegen het verlengingsbesluit en tegen het huisnummerbesluit, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.