Omgevingsvergunning week 49

Dit item is verlopen op 18-01-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het bouwen van een woning na sloop van de bestaande woning (aanvraag ontvangen 23 november 2018)
 • Korte Dijk 8, 5411 BJ  Zeeland; het realiseren van een inpandige statische opslag als nevenactiviteit bij een agrarisch bedrijf (aanvraag ontvangen 26 november 2018)
 • Voor-Oventje 2, 5411 NT  Zeeland; het bouwen van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 26 november 2018)
 • Kleine Graspeel 4, 5411 RA  Zeeland; het gebruiken van een vleeskalverenstal als caravanstalling (aanvraag ontvangen 28 november 2018)
 • Schutsboomstraat 3, 5374 CA  Schaijk; het vervangen van een gevelreclame van een supermarkt (aanvraag ontvangen 28 november 2018)

Ontvangen sloopmelding

 • Hoefkens 2a, 5411 RD  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van 2 schuren (melding ontvangen 27 november 2018)

Ontvangen milieumeldingen

 • Scheltseweg 13, 5374 EB  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf met betrekking tot het verbeteren van de timmerwerkplaats (melding ontvangen 23 november 2018)
 • Kleine Graspeel 4, 5411 RA  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf met betrekking tot het in gebruik nemen van een stal als caravanstalling (melding ontvangen 28 november 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoeken

 • Rijksweg (naast huisnummer 56) te Schaijk; het aanbrengen van een halfverharding op een bestaand zandpad gemengd met puin, ten behoeve van een fietspad. Deze aanvraag is ingetrokken omdat de activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd (intrekking ontvangen 23 november 2018)
 • Industriepark 32, 5374 CM  Schaijk; het bouwen van een bijgebouw. Deze aanvraag is ingetrokken omdat het bouwwerk (na aanpassing van de oppervlakte) vergunningvrij kan worden gebouwd (intrekking ontvangen 27 november 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Noordhoekstraat 5, 5374 SC  Schaijk; het bouwen van een veranda aan een groepsaccommodatie (vergunning verzonden 26 november 2018)
 • Nabbegat 9, 5411 RM  Zeeland; het bouwen van een schapenstal (vergunning verzonden 26 november 2018)
 • Rijksweg ongenummerd te Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 27 november 2018)
 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het bouwen van een hooiberg en een koepelkas (vergunning verzonden 27 november 2018)
 • Monseigneur Borretstraat 4, 5375 AC  Reek; het plaatsen van een deur- en raamkozijn in een zijgevel van de woning (vergunning verzonden 27 november 2018)
 • Noordhoekstraat 5, 5374 SC  Schaijk; het legaliseren van een chalet (vergunning verzonden 27 november 2018)
 • Lange Spruit 41, 5374 JE  Schaijk; het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van een woning (vergunning verzonden 28 november 2018)

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Kapelanieplein 1 t/m 19 (oneven), 5374 BX  Schaijk; t.b.v. winkels

Vaststelling nummeraanduiding:

 • Kapelanieplein 1, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19 t/m 27 (oneven), 5374 BX  Schaijk; voor winkels. Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 27 november 2018.

Toekenning nummeraanduiding

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r31, r32, r33, r69 tot en met r75, 5374 RW  Schaijk; t.b.v. nieuwbouw van 10 recreatiewoningen met logiesfunctie. Dit besluit tot toekenning van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 27 november 2018.

Toekenning nummeraanduiding

 • Industriepark 6, 5374 CM  Schaijk; t.b.v. nieuwbouw van een bedrijfspand. Dit besluit tot toekenning van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 27 november 2018.

Toekenning nummeraanduiding

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r63 tot en met r68, 5374 RW  Schaijk; t.b.v. nieuwbouw van 6 recreatiewoningen met logiesfunctie. Dit besluit tot toekenning van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 30 november 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen de huisnummerbesluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide procedure “Nieuwbouwwoning Langenboomseweg 55 Zeeland” (HZ-2018-0175)

Burgemeester en wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Langenboomseweg 55, 5411 AT Zeeland; voor het realiseren van een woning in strijd met het bestemmingsplan (dossiernummer HZ-2018-0175)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 10 december 2018 tot en met 21 januari 2019 ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Reageren?

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer D. Derks via 0486-458111. Let op: u kunt niet per email reageren!

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Vragen?

Voor nadere informatie of beantwoording van eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer D. Derks op 0486-458111 of via dolf.derks@landerd.nl.