Omgevingsvergunning, week 48

Dit item is verlopen op 22-01-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Pastoor van Winkelstraat 2 en Runstraat 2b, 2c en 2d, 5374 BJ  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (d.d. 28 maart 2017) voor het uitbreiden van een bedrijfspand en bouwen van drie appartementen op de verdieping (aanvraag ontvangen 17 november 2017)
 • Schutsboomstraat/Kapelanieplein te Schaijk: het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (nummer HZ-2016-0023, d.d. 17 januari 2017) voor het bouwen van 13 appartementen (aanvraag ontvangen 20 november 2017)
 • Langstraat 4, 5411 LE  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (nummer HZ-2016-0169, d.d. 8 maart 2017) voor het bouwen van een loods en het wijzigen van sleufsilo's (aanvraag ontvangen 21 november 2017)
 • Palmstraat 6, 5374 PC  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning (nummer HZ-2016-0029, d.d. 31 mei 2016) voor het bouwen van een schuur  (aanvraag ontvangen 22 november 2017)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ  Schaijk; het brandveilig gebruik van een horecagelegenheid (melding ontvangen 17 november 2017)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Grenssteen 16, 5411 BT  Zeeland; het bouwen van een garage. De aanvraag is d.d. 16 november 2017 door aanvrager ingetrokken. Het verzoek wordt allereerst als een verzoek om vooroverleg in behandeling genomen.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Centrum Zeeland (nabij Kerkstraat 39); het kappen van 23 bomen (10 lindebomen, 1 amberboom, 11 sierperen en 1 berk) in verband met de herinrichting van een parkeerterrein en een deel van de rijbaan (vergunning verzonden 21 november 2017)
 • Landweer 2, Aardwal 1 en 3 te Zeeland; het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (vergunning verzonden 23 november 2017)
 • Langenboomseweg 117, 5411 AT Zeeland;  tijdelijke vergunning voor een termijn van maximaal 10 jaar voor kleinschalig begeleid wonen met 24-uur zorg en dagbesteding  (vergunning verzonden 24 november 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Langenboomseweg 12, 5411 AV  Zeeland; het uitbreiden van een woning. De termijn voor afhandeling van de aanvraag is verlengd; uiterlijk op 4 januari 2018 moet er een besluit worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 20 november 2017.
 • Franse Baan 4, 5374 RS  Schaijk; het verbouwen van een achterhuis van een voormalige boerderij tot groepsaccommodatie. De termijn voor afhandeling van de aanvraag is verlengd; uiterlijk op 6 januari 2018 moet er een besluit worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 23 november 2017.

Besluit straatnamen

Intrekking

 • De straatnamen Hogeweg en Landweer zijn ingetrokken.

Vaststelling

 • De straatnamen Hogeweg en Landweer zijn opnieuw (inclusief de toegangswegen gelegen binnen het bestemmingsplan Voederheil II) vastgesteld.

Bovengenoemd besluit tot intrekking en vaststelling van de straatnamen is verzonden d.d. 23 november 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, het verlengen van de afhandelingstermijnen en het intrekken en vaststellen van de straatnamen, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.