Omgevingsvergunning week 48

Dit item is verlopen op 11-01-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Schutsboomstraat 71, 5374 CB  Schaijk; het uitbreiden van een bedrijfswoning (aanvraag ontvangen 16 november 2018)
 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het kappen van 3545 m2 bos in verband met de bouw van een hooiberg en een koepelkas (aanvraag ontvangen 19 november 2018)
 • Scherpenberg 1, 1k1 t/m 1k17 en 3, 5411 SX  Zeeland; het brandveilig gebuik van Herbergier De Maashorst met de functie wonen met zorg (aanvraag ontvangen 22 november 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Graspeel 39, 5411 LB  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van stallen (melding ontvangen 16 november 2018)
 • Vlasroot 47, 5411 AC  Zeeland; het slopen van een voormalig kantoorpand (melding ontvangen 19 november 2018)
 • Pastoor van Winkelstraat 65, 5374 BH  Schaijk; het verwijderen van bij de sloopwerkzaamheden nog nader aangetroffen asbest (melding ontvangen 22 november 2018)

Ontvangen gebruiksmelding (brandveilig gebruik)

 • Schutsboomstraat 3, 5374 CA  Schaijk; het brandveilig gebruik van Jumbo supermarkt Schaijk (melding ontvangen 22 november 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Schutsboomstraat 69a, 5374 CB  Schaijk; het verbouwen/uitbreiden van een bedrijfsgebouw (vergunning verzonden 21 november 2018)
 • Industriepark 6, 5374 CM  Schaijk; het bouwen van een bedrijfspand (vergunning verzonden 21 november 2018)
 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het kappen van 3545 m2 bos in verband met de bouw van een hooiberg en een koepelkas (vergunning verzonden 22 november 2018)
 • Kerkstraat 47, 5411 EA  Zeeland; het bouwen van een erfafscheiding (vergunning verzonden 22 november 2018)
 • Rootstraat 11, AX  Zeeland; het uitoefenen van een cateringbedrijf aan huis (vergunning verzonden 23 november 2018)
 • Europaplein 18, 5374 BM  Schaijk; het verbouwen/uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 23 november 2018)

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Achter-Oventje 2e, 5411 NN  Zeeland; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Dit besluit is verzonden d.d. 19 november 2018.

Hernummering nummeraanduidingen

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r20 in: Hermanusweg 4 met toevoeging r14, 5374 RW  Schaijk
 • Hermanusweg 4 met toevoeging r21 in: Hermanusweg 4 met toevoeging r15, 5374 RW  Schaijk
 • Hermanusweg 4 met toevoeging r22 in: Hermanusweg 4 met toevoeging r16, 5374 RW  Schaijk
 • Hermanusweg 4 met toevoeging r17 in: Hermanusweg 4 met toevoeging r19, 5374 RW  Schaijk
 • Hermanusweg 4 met toevoeging r18 in: Hermanusweg 4 met toevoeging r20, 5374 RW  Schaijk

Toekenning nummeraanduidingen

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r17, r18, r21, r22, r23, r24 en r25, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van nieuwbouw van 7 recreatiewoningen met logiesfunctie.

Dit besluit tot hernummering en toekenning van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 19 november 2018.

Weigering afgifte vergunning in het kader van de Leegstandwet

 • Rijksweg 56, 5374 RB  Schaijk; verzoek tot medewerking aan verhuur onder de werking van de Leegstandwet. Besloten is aan dit verzoek geen medewerking te verlenen. Besluit verzonden d.d. 19 november 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Bossestraat 56, 5374 HV  Schaijk; het brandveilig gebruik van het clubgebouw in verband met de buitenschoolse opvang van 100 kinderen (dossiernummer HZ-2018-0006)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 3 december 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen worden met de afdeling Ruimte op 0486-458 111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.