Omgevingsvergunning, week 47

Dit item is verlopen op 08-01-2018.

Ontvangen aanvraag om omgevingsvergunning

 • Europaplein (naast nummer 12d) te Schaijk; het realiseren van een appartement (aanvraag ontvangen 16 november 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Voederheil 21, 5411 RJ  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 10 november 2017)
 • Langenboomseweg 53-55, 5411 ZT  Zeeland; het slopen van een woning en een bedrijfspand (melding ontvangen 13 november 2017)
 • Industriepark 26, 5374 CM  Schaijk; het slopen van een bedrijfspand (melding ontvangen 13 november 2017)
 • Schutsboomstraat (achter 7-9) te Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende buizen (melding ontvangen 15 november 2017)
 • Brouwershof 10, 5374 AD  Reek; het slopen van een carport met asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 15 november 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek om omgevingsvergunning

Trentsedijk 26, 5411 ND  Zeeland; het gebruiken van een bijgebouw t.b.v. de exploitatie van een Bed & Breakfast. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 26 december 2017 moet er een beslissing zijn genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 14 november 2017.

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Industriepark 30c, 5374 CM  Schaijk t.b.v. een nieuw te bouwen bedrijfshal. Het besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 14 november 2017.

Vergunning tijdelijke verhuur woning in het kader van de Leegstandswet

 • Postiljonstraat 8, 5374 RG  Schaijk; vergunning is verleend voor de tijdelijke verhuur (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar) van de woning met ingang van 1 december 2017. Het besluit is verzonden d.d. 16 november 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn, tegen het huisnummerbesluit en tegen de vergunningverlening voor tijdelijke verhuur van de woning, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.