Omgevingsvergunning week 47

Dit item is verlopen op 04-01-2019.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Zes locaties binnen de gemeente Landerd; het - in het kader van 75 jaar bevrijding - plaatsen van kunstwerken/belevingsobjecten (aanvraag ontvangen 14 november 2018)
 • Kerkstraat 53, 5411 EA  Zeeland; het bijplaatsen van een extra antenne en kastjes op een bestaand opstelpunt in de kerk (aanvraag ontvangen 14 november 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Langenboomseweg 103, 5411 AT  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en asbesthoudende gevelbekleding van schuren (melding ontvangen 9 november 2018)
 • Nabbegat 12, 5411 RM  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en vormstukken van 2 loodsen (melding ontvangen 12 november 2018)
 • De Dries 52, 5374 GR  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning en van een berging (melding ontvangen 12 november 2018)
 • Heijtmorgen 55, 5375 AM  Reek; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit een schoorsteen en een kelder (melding ontvangen 13 november 2018)
 • Munstraat 2, 5374 PG  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuurtje (melding ontvangen 15 november 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Molengraaf 18, 5374 AH  Schaijk; het uitbreiden van de woning. Deze aanvraag is door aanvrager ingetrokken d.d. 13 november 2018. De uitbreiding van de woning kan – conform de regels die daarop van toepassing zijn – zonder vergunning worden uitgevoerd.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Achter-Oventje 2e te Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 15 november 2018)
 • Tweehekkenweg/Bergmaas te Zeeland; het bouwen van een fietsenstalling bij een bushalte (vergunning verzonden 15 november 2018)

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning

 • Vensteeg 3, 5411 AR  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit. De aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Besluit verzonden d.d. 16 november 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Ontwerp weigering intrekking/actualisatie omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens te weigeren om op grond van het bepaalde in paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning in te trekken of te wijzigen die in twee fases is verleend voor:

 • Schuifelenberg 3, 5411 LL  Zeeland; het oprichten van een varkenshouderij (dossiernummer 3534-2018)

Zij maken daarom bekend dat het ontwerpbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 26 november 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte op 0486-458 111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.