Omgevingsvergunning week 46

Dit item is verlopen op 25-12-2014.

Ontvangen aanvragen

 • Reep (nabij huisnummer 13) te Schaijk; het kappen van een boom (aanvraag ontvangen 23 oktober 2014)
 • Hellebaardlaan (hoek Wasmeesterstraat) te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 23 oktober 2014)
 • Zwingelhof 23, 5374 HZ  Schaijk; het kappen van 3 dennen (aanvraag ontvangen 23 oktober 2014)
 • Landweer te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand (aanvraag ontvangen 25 oktober 2014)
 • Vaandriglaan 25 en 27, 5411 DA  Zeeland; het bouwen van twee-onder-1 kap woningen (aanvraag ontvangen 27 oktober 2014)
 • Voor-Oventje naast huisnummer 86 te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 28 oktober 2014)
 • Franse Baan 4a, 5374 RS  Schaijk; het bouwen van een tuinkamer en het overkappen van een whirlpool bij een groepasaccommodatie (aanvraag ontvangen 29 oktober 2014)
 • Brand 75, 5411 RW  Zeeland; het kappen van diverse bomen (aanvraag ontvangen 24 oktober 2014)
 • Korte Dijk 8, 5411 BJ  Zeeland; het knotten van 20 berkebomen (aanvraag ontvangen 29 oktober 2014)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Vogelklos 17, 5411 DJ Zeeland; het bouwen van een woning. De termijn van afhandeling is verlengd; uiterlijk 8 december 2014 moet een beslissing op de aanvraag worden genomen. Besluit tot verlenging is verzonden d.d. 24 oktober 2014.

Sloopmeldingen

 • Smidse 141, 5374 AJ  Schaijk; het slopen van een carport (melding ontvangen 24 oktober 2014)
 • Runstraat 29 t/m 53, 5374 AB  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende plafondplaten uit de verwarmingsruimte van een wooncomplex (melding ontvangen 30 oktober 2014)
 • Mgr. Borretstraat 29, 5375 AB  Reek; het afvoeren van een kleine hoeveelheid (niet meer dan 1 m3) asbesthoudend restafval (melding ontvangen 4 november 2014)
 • Zevenhuis 13, 5411 RN  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 4 november 2014)

Milieumeldingen

 • Heijtmorgen 25, 5375 AL  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van diverse wijzigingen van een stal (waaronder gewijzigde indeling, het uitbreiden met kalverboxen en het uitbreiden van de veebezetting) (melding ontvangen 17 oktober 2014)
 • Runstraat 25a, 5374 AA  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het wijzigen van de inrichting (brood-/banketbakkerij) (melding ontvangen 28 oktober 2014)

Intrekkingen:

 • Hoogheistraat 18, 5374 NV  Schaijk; het plaatsen van een tuinhuis. Deze aanvraag is d.d. 21 oktober 2014 ingetrokken.
 • Rijksweg 90, 5375 KZ  Reek; het plaatsen van een mobiele mantelzorgwoning. Deze aanvraag is d.d. 5 november 2014 ingetrokken.

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Lanspad 1, 5411 DL  Zeeland; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 24 oktober 2014)
 • Akkerwinde 157, 5374 DA  Schaijk; het realiseren van een Bed & Breakfast (vergunning verzonden 24 oktober 2014)
 • Nieuw Heijtmorgen 20f, 5375 AK  Reek; het bouwen van een garage (vergunning verzonden 28 oktober 2014)
 • Munpad 1, 5374 NX  Schaijk; het bouwen van een woning en het plaatsen van zonnepanelen (vergunning verzonden 30 oktober 2014)
 • Koekampweg 4, 5374 PD  Schaijk; het vervangen van een bijgebouw (vergunning verzonden 31 oktober 2014)
 • Mgr. Suijsstraat 6, 5375 AG  Reek; het kappen van 4 bomen (vergunning verzonden 5 november 2014)
 • Brand 62, 5411 PC  Zeeland; het bouwen van een hooiberg en het plaatsen van zonnepanelen (vergunning verzonden 6 november 2014)

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning

 • Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ  Schaijk; het uitbreiden van een horecabedrijf op de begane grond en het realiseren van 3 appartementen op de verdieping. Vanwege onvolledigheid van de aanvraag is de aanvraag buiten behandeling gesteld (besluit verzonden 24 oktober 2014)

Huisnummerbesluiten

 • Hellebaardlaan 52, 5411 DE  Zeeland; huisnummerbesluit tot toekenning t.b.v. een nieuwe woning. Besluit verzonden 24 oktober 2014.
 • Noordhoekstraat 53, 5374 SC  Schaijk; huisnummerbesluit tot intrekking i.v.m. sloop van een vakantiewoning en huisnummerbesluit tot toekenning t.b.v. de herbouw van deze vakantiewoning. Besluit verzonden 24 oktober 2014.
 • Akkerwinde 157a, 5374 DA  Schaijk; huisnummerbesluit tot toekenning i.v.m. de realisatie van een Bed & Breakfast. Besluit verzonden d.d. 30 oktober 2014.
 • Munpad 1, 5374 NX  Schaijk; huisnummerbesluit tot toekenning t.b.v. een nieuwe woning. Besluit verzonden 3 novemer 2014.

Huisnummerbesluit tot intrekking en huisnummerbesluit tot toekenning van de volgende nummeraanduidingen:

 • - Mgr. Suijsstraat 8, 5375 AG  Reek: t.b.v. kinderhuis;
 • - Mgr. Suijsstraat 8k1, 8k2, 8k4 en 8k5, 5375 AG  Reek:  t.b.v. kamers in het zorgcomplex;
 • - Mgr. Suijsstraat 8k3, 5375 AG  Reek; t.b.v. kantoorfunctie. Besluit verzonden d.d. 3 november 2014.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • dagtekening
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend.  Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank. Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Kreitsberg 8, 5411 RH  Zeeland; het herinrichten van landbouwgronden (onder andere het omleggen van een watergang, het creëren van een plasdrasoever/natuuroever, het aanleggen van een kikkerpoel, kleine vogelstruweelbosjes en een hoogstamfruitboomgaard met omhaging). Dossiernummer HZ-2014-0078.

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voorontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Recreatieoord De Maashorst

Burgemeester en wethouders van Landerd geven overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) kennis van het voornemen dat zij een bestemmingsplan voorbereiden voor de locatie Palmstraat 7 in Schaijk.

Plan

Het bestemmingsplan maakt de herinrichting en uitbreiding van recreatieoord De Maashorst aan de Palmstraat in Schaijk mogelijk. Het recreatieoord wenst een kwaliteitsslag op het perceel te realiseren, waarbij recreatiewoningen op ruimere kavels gerealiseerd kunnen worden, in een fraaie landschappelijke setting. Hiermee krijgt de belevingswaarde van het recreatiepark een positieve impuls en wordt ook een positieve bijdrage geleverd aan de beoogde poortfunctie van de entree van de Palmstraat naar natuurgebied De Maashorst. Daarnaast voorziet het plan in extra natuurontwikkeling, op gronden gelegen direct ten zuiden van het recreatieoord.

Inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied – Recreatieoord De Maashorst” en alle bijbehorende stukken liggen met ingang van 13 november 2014 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van Landerd. Voor inzage kan een afspraak worden gemaakt met dhr. T. Reijnen van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Reageren

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk dan wel mondeling een inspraakreactie over het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Een schriftelijke reactie dient gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.