Omgevingsvergunning week 46

Dit item is verlopen op 28-12-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Schutsboomstraat (tussen 62 en 64) te Schaijk; het bouwen van een woning met bijgebouw (aanvraag ontvangen 2 november 2018)
 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand met kantoor (aanvraag ontvangen 2 november 2018)
 • Vlasroot/Brouwerspad (hoeklocatie) te Zeeland; het bouwen van 3 patio-woningen (aanvraag ontvangen 5 november 2018)
 • Burgemeester Hoefnagelstraat 14, 5374 GZ  Schaijk; het plaatsen van reclame-uitingen aan een winkelpand (aanvraag ontvangen 6 november 2018)
 • Brand 14, 5411 PB  Zeeland; het bouwen van een hooiberg, het exploiteren van een winkeltje vanuit de hooiberg en het exploiteren van een bed&breakfast (aanvraag ontvangen 6 november 2018)

Ontvangen sloopmelding

 • Graspeel 54a, 5411 LD  Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking en plafondplaten van/uit twee loodsen (melding ontvangen 5 november 2018)

Ontvangen milieumelding

 • Landweer 20, 5411 LV  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een bedrijf voor het verwerken van oude matrassen tot grondstoffen voor nieuwe producten (melding ontvangen 6 november 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Pastoor van Winkelstraat 45, 5374 BG  Schaijk; het bouwen van een woning. De aanvraag is d.d. 5 november 2018 door aanvrager ingetrokken.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Trentsedijk 11, 5411 ND  Zeeland; het kappen van 4 naaldbomen en 1 loofboom (sierkers) (vergunning verzonden 7 november 2018)
 • Zeelandsedreef 22, 5374 RR  Schaijk; het bouwen van een loods (vergunning verzonden 8 november 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Voor-Oventje 33a, 5411 NR  Zeeland; het uitbreiden van recreatieve nevenactiviteiten in een hooiberg in de vorm van verhuur van de ruimte voor kinderfeestjes, workshops en/of vergaderingen. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 18 december 2018 moet er een beslissing worden genomen. Dit verlengingsbesluit is verzonden d.d. 5 november 2018.
 • Klapperstraat 7, 5374 NL  Schaijk; het uitbreiden van de woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 22 december 2018 moet er een beslissing worden genomen. Dit verlengingsbesluit is verzonden d.d. 8 november 2018.

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning

 • Hoge weg 21, 5375 BB  Reek; het verbouwen van een serre in een slaapkamer en badkamer. Deze aanvraag (ontvangen op 19 september 2018) is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld.

Huisnummerbesluiten

Intrekking nummeraanduiding

 • Runstraat 6 en 6a, 5374 AC  Schaijk (voormalig postkantoor en bestaande woning)

Vaststelling nummeraanduiding

 • Runstraat 6, 5374 AC  Schaijk (bestaande woning)

Dit besluit tot intrekking en vaststelling van de nummeraanduidingen is verzonden d.d. 7 november 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Ontwerp-besluit weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te weigeren voor:

 • Haagstraat 19, 5374 CT  Schaijk; het veranderen van een geiten- en rundveehouderij (wijzigen veebezetting). De aanvraag heeft betrekking op de Activiteiten “milieu” (omgevingsvergunning beperkte milieutoets) en “Gebiedbescherming”. Dossiernummer HZ-2015-0081.

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat het ontwerp-weigeringsbesluit en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 19 november 2018 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd. 

Voor nadere informatie (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.