Omgevingsvergunning, week 45

Dit item is verlopen op 31-12-2017.

Ontvangen aanvragen

 • Ekstershoef ongenummerd te Schaijk; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 30 oktober 2017)
 • Bossestraat 56, 5374 HV  Schaijk; het kappen van 2 eiken op sportpark D’n Heuvel in verband met aanleg van een sportveld en realisatie van een opbergplaats (aanvraag ontvangen 31 oktober 2017)
 • Brand 14, 5411 PB  Zeeland; het splitsen van een woning (aanvraag ontvangen 1 november 2017)
 • Blazoenlaan ongenummerd te Zeeland; het bouwen van 8 woningen (aanvraag ontvangen 1 november 2017)
 • Langstraat 3, 5375 KE  Reek; het tijdelijk (5 jaar) exploiteren van een gezinshuis (aanvraag ontvangen 2 november 2017)
 • Heijtmorgen (tussen huisnummers 38 en 40) te Reek; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 2 november 2017)

Ontvangen sloopmelding

 • Langenboomseweg 117, 5411 AT  Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een schuur (melding ontvangen 30 oktober 2017)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Scheisestraat 10, 5374 CP  Schaijk; het brandveilig gebruiken van een woning ten behoeve van huisvesting met ondersteuning (zorg e.d.) aan 6 volwassenen (melding ontvangen 2 november 2017)
 • Voor-Oventje 17b, 5411 NR  Zeeland; het brandveilig gebruiken van een accommodatie van een voetbalvereniging (melding ontvangen 2 november 2017)

Ontvangen milieumelding:

 • Rustvenseweg 16, 5411 KW  Reek; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het oprichten van een propaanopslagtank (melding ontvangen 31 oktober 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Hellebaardlaan 44a, 5411 DE  Zeeland; het bouwen van een woning met garage (vergunning verzonden 31 oktober 2017)
 • Dennenlaan 2, 5375 KV  Reek; het kappen van een eik (vergunning verzonden 1 november 2017)
 • Udensedreef 6, 5374 RK  Schaijk; het kappen van 15 eiken en 1 boswilg die staan op het zij- en achtererf bij de woning (vergunning verzonden 1 november 2017)
 • Bossestraat 56, het kappen van 2 eiken op sportpark D’n Heuvel in verband met aanleg van een sportveld en realisatie van een opbergplaats (vergunning verzonden 2 november 2017)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Graspeel 44, 5411 LD  Zeeland; het bouwen van een tijdelijke voorziening ten behoeve van mantelzorg. De afhandelingstermijn van de aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 december 2017 moet er een beslissing worden genomen (verlengingsbesluit verzonden 31 oktober 2017)
 • Langenboomseweg 117, 5411 AT  Zeeland; het toestaan van kleinschalig begeleid wonen met 24-uur zorg en het bieden van dagbesteding e.e.a. voor een termijn van maximaal 10 jaar. De afhandelingstermijn van de aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 december 2017 moet er een beslissing worden genomen (verlengingsbesluit verzonden 31 oktober 2017)

Huisnummerbesluit

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hellebaardlaan 44a, 5411 DE  Zeeland; ten behoeve van een nieuw te bouwen woning.

Besluit verzonden 3 november 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, verlengingen van de afhandelingstermijnen en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Brand 77, 5411 RW  Zeeland; het brandveiliggebruiken van een pand (bedrijfsmatig verschaffen van nachtverblijf aan meer dan 10 personen) (dossiernummer HZ-2017-0103)

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 13 november 2017 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Uitgebreide informatie

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.