Omgevingsvergunning week 45

Dit item is verlopen op 21-12-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Vensteeg 7, 5411 AR  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van een eerder (d.d. 9 mei 2018) verleende vergunning voor het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 1 november 2018)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Nabbegat 9 en Zevenhuis 4 te Zeeland; het wijzigen van een intensieve veehouderij (omschakeling naar schapenhouderij). Deze aanvraag is op 30 oktober 2018 ingetrokken.

Sloopmelding

Correctie

In de publicatie van 3 november 2018 werd een sloopmelding gepubliceerd met betrekking tot het adres Rijksweg 57, 5375 KX  Reek, met als omschrijving het slopen van 2 schuren met asbesthoudende dakbedekking. Deze omschrijving klopt niet; het gaat slechts om het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van de schuren. De melding is ontvangen op 26 oktober 2018.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Scherpenberg 8, 5411 SX  Zeeland; het bouwen van een woning met bijgebouw (vergunning verzonden 30 oktober 2018)
 • Postiljonstraat 6b, 5374 RG  Schaijk; het exploiteren van een theetuin, bed&breakfast en een studio voor het geven van workshops (vergunning verzonden 30 oktober 2018)
 • Wingerd 10, 5374 AP  Schaijk; het vervangen van een raamkozijn in de voorgevel van de woning (vergunning verzonden 1 november 2018)

Besluiten tot buiten behandeling stellen van verzoeken om omgevingsvergunning

 • Haagstraat 5, 5374 CT  Schaijk; het bouwen van een machineberging ten behoeve van een loonwerkbedrijf. Deze aanvraag is d.d. 30 oktober 2018 vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld.
 • Voor-Oventje 33, 5411 NR  Zeeland; het tijdelijk (gedurende een periode van maximaal 6 maanden) geplaatst hebben van 5 woonunits voor huisvesting van arbeidsmigranten. Deze aanvraag is d.d. 2 november 2018 vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduidingen

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r16, r26, r27, r29 en r30, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van de bouw van 5 recreatiewoningen met logiesfunctie. Dit besluit is verzonden d.d. 1 november 2018.
 • Postiljonstraat 6b, 5374 RG  Schaijk; ten behoeve van het exploiteren van een theetuin, bed&breakfast en een studio voor het geven van workshops. Dit besluit is verzonden d.d. 1 november 2018.
 • Scherpenberg 8, 5411 SX  Zeeland; ten behoeve van het bouwen van een woning met bijgebouw. Dit besluit is verzonden d.d. 1 november 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, het buiten behandeling stellen van de aanvragen en tegen de besluiten tot vaststelling van een nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.

Bijzondere procedure

Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd hebben besloten om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Rustvenseweg 2 en 2a, 5375 KW Reek; het verbreden van de gebruiksmogelijkheden ten opzichte van het geldende bestemmingsplan ten behoeve van de handel, het stallen, reparatie en schadeherstel van vrachtwagens en personenauto’s (dossiernummer HZ-2017-0050).

Zij maken daarom bekend dat de vergunning met ingang van 12 november 2018 gedurende zes weken ter inzage ligt bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt.  De stukken zijn ook digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden die eerder een zienswijze tegen het betreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen binnen bovengenoemde termijn van zes weken schriftelijk een gemotiveerd beroepschrift met betrekking tot het besluit indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, Sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA, ’s-Hertogenbosch. Als beroep wordt ingesteld kan hierbij tevens om het treffen van een voorlopige voorziening worden gevraagd, mits er sprake is van een spoedeisend belang.

U kunt ook digitaal beroep instellen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de heer L. Hövels van de afdeling Ruimte op 0486-458 111.