Omgevingsvergunning, week 44

Dit item is verlopen op 18-12-2017.

Ontvangen aanvragen

 • Landweer/Palenrij (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfshal voor de opslag van wapenings- en bekistingsmaterialen en het aanleggen van twee in- en uitritten (aanvraag ontvangen 19 oktober 2017)
 • Dennenlaan 2, 5375 KV  Reek; het kappen van een eik (aanvraag ontvangen 22 oktober 2017)
 • Landweer 30 te Zeeland; het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag ontvangen 23 oktober 2017)
 • Morijnenhof 37, 5411 DJ  Zeeland; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen 23 oktober 2017)
 • Eikenboogstraat (ongenummerd) te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 23 oktober 2017)
 • Udensedreef 6, 5374 RK  Schaijk; het kappen van 15 eiken en 1 boswilg die staan op het zij- en achtererf van het perceel (aanvraag ontvangen 24 oktober 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ  Schaijk; het plaatsen van een overkapping (aanvraag ontvangen 26 oktober 2017)

Ontvangen sloopmelding

 • Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ  Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 23 oktober 2017)

Ontvangen milieumelding

 • Landweer (ongenummerd) te Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (het opslaan van bouwmaterialen en het verrichten van kleine timmerwerkzaamheden) (melding ontvangen 23 oktober 2017)

Ontvangen intrekkingsverzoek

 • Palmstraat (ongenummerd) te Schaijk; het herbouwen van een boshut. Deze aanvraag is door aanvrager op 25 oktober 2017 ingetrokken en omgezet naar een verzoek om vooroverleg.

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Besluit tot buiten behandeling stellen van een verzoek om omgevingsvergunning

 • Haagstraat 5, 5374 CT  Schaijk; het bouwen van een machineberging en het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een loonbedrijf. Deze aanvraag is buiten behandeling gesteld omdat de aanvraag niet voldoet aan de voorschriften voor het in behandeling nemen van een aanvraag. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden d.d. 30 oktober 2017.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.