Omgevingsvergunning, week 44

Dit item is verlopen op 12-12-2015.

Ontvangen aanvragen

 • Voor-Oventje 31, 5411 NR  Zeeland; het splitsen van een woonboerderij (aanvraag ontvangen 13 oktober 2015)
 • Schaijksestraat 5, 5375 KC  Reek; het renoveren van een bijgebouw (aanvraag ontvangen 15 oktober 2015)
 • Duifhuisstraat 2, 5374 KC  Schaijk; het vervangen van een trap, het vervangen van diverse kozijnen en deuren en het brandveilig gebruiken van de manege (aanvraag ontvangen 21 oktober 2015)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Oude Maasdijk 1, 5375 KJ  Reek; het afwijken van het bestemmingsplan om een inpandige (statische) opslag van voertuigen mogelijk te maken. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd tot uiterlijk 17 december 2015. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 15 oktober 2015.
 • Zevenhuis (naast huisnummer 5) te Zeeland; het bouwen van een woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd tot uiterlijk 27 november 2015. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 15 oktober 2015.

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Bosweg 1, 5411 RT  Zeeland; het kappen van 16 dennen en 2 berken (vergunning verzonden 15 oktober 2015)
 • Trentsedijk 20, 5411 ND  Zeeland; het bouwen van een machineberging (vergunning verzonden 20 oktober 2015)
 • Heijtmorgen 19a, 5375 AL  Reek; het uitbreiden van een bestaand bedrijfspand (vergunning verzonden 21 oktober 2015)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • dagtekening
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden waarop het bezwaarschrift rust

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend.  Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank.

Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Bijzondere procedure

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Burgemeester en Wethouders van Landerd zijn voornemens om met toepassing van artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een vergunning te verlenen voor:

 • Burgemeester de Grootstraat (naast huisnummer 1) te Schaijk; het realiseren van een woning (dossiernummer HZ-2015-0099)

Zij maken daarom op basis van het genoemde wetsartikel bekend dat de ontwerp-vergunning en de daarop betrekking hebbende stukken met ingang van 2 november 2015 gedurende zes weken ter inzage liggen bij de afdeling Ruimte. Voor het inzien van de stukken kan een afspraak worden gemaakt. Je kunt de plannen ook bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Een ieder kan binnen de genoemde termijn schriftelijk of mondeling een gemotiveerde zienswijze met betrekking tot het ontwerpbesluit kenbaar maken bij burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Landerd.

Voor nadere informatie over het plan (dan wel het indienen van mondelinge zienswijzen) kan contact opgenomen worden met de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.

Alleen belanghebbenden die hun zienswijze tegen het desbetreffende ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht op de wijze als hiervoor omschreven en belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij daartoe redelijkerwijs niet in staat zijn geweest, kunnen te zijner tijd tegen het nog te verlenen definitieve besluit, beroep instellen bij de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch, sector Bestuursrecht te ‘s-Hertogenbosch.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.