Omgevingsvergunning week 44

Dit item is verlopen op 14-12-2018.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Heijtmorgen 14, 5375 AN  Reek; het plaatsen van nieuwe kozijnen en/of het veranderen van gevelpanelen, het plaatsen van een erfafscheiding en het aanbrengen van een reclame-aanduiding (aanvraag ontvangen 19 oktober 2018)
 • Nabbegat 9, 5411 RM  Zeeland; het bouwen van een schapenstal (aanvraag ontvangen 23 oktober 2018)
 • Mgr. Borretstraat 4, 5374 AC  Reek; het plaatsen van een deur- en raamkozijn in een zijgevel van de woning (aanvraag ontvangen 24 oktober 2018)
 • Hoge weg 21, 5375 BB  Reek; het verbouwen van een serre tot slaapkamer en badkamer (aanvraag ontvangen 25 oktober 2018)
 • Kapelanieplein ongenummerd te Schaijk; het plaatsen van een containerpark ten behoeve van de verbouwing van een supermarkt (aanvraag ontvangen 23 oktober 2018)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Schaijksestraat 10, 5375 KC  Reek; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van schuren, het verwijderen van los asbesthoudend materiaal en het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal van een wand (melding ontvangen 22 oktober 2018)
 • Hoge weg 21, 5375 BB  Reek; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met verbouw van de woning (melding ontvangen 25 oktober 2018)
 • Rijksweg 57, 5375 KX  Reek; het slopen van 2 schuren met asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen 26 oktober 2018)

Ontvangen gebruiksmeldingen (brandveilig gebruik)

 • Roskam 2, 5411 CN  Zeeland; het brandveilig gebruik van een pand in verband met huisvesting arbeidsmigranten (melding ontvangen 18 oktober 2018)

Ontvangen milieumeldingen

 • Nabbegat 9, 5411 RM  Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een bedrijf naar een schapenhouderij (melding ontvangen 23 oktober 2018)
 • Hoogheistraat 6, 5374 NV  Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een melkveebedrijf in een vollegronds teeltbedrijf met statische opslag (melding ontvangen 25 oktober 2018)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Willibrordusweg 9, 5374 NE  Schaijk; het kappen van 20-25 berken (vergunning verzonden 19 oktober 2018)
 • Voor-Oventje 38, 5411 NV  Zeeland; het kappen van een notenboom (vergunning verzonden 19 oktober 2018)
 • Boekelsedijk 28, 5411 NX  Zeeland; het kappen van 2 berken (vergunning verzonden 24 oktober 2018)
 • Bossestraat 52, 5374 HT  Schaijk; het uitbreiden van de woning aan de achterzijde (vergunning verzonden 24 oktober 2018)
 • De Louwstraat (ongenummerd) te Schaijk; het kappen van 3 eiken (vergunning verzonden 25 oktober 2018)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning

 • Udensedreef 5, 5374 RL  Schaijk; het bouwen van een hooiberg. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 1 december 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 19 oktober 2018.
 • Noordhoekstraat 5, 5374 SC  Schaijk; het bouwen van een chalet op een recreatiepark. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 9 december 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 24 oktober 2018.
 • Udenseweg 35, 5411 SB  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit gedurende de verbouw van de woning. De afhandelingstermijn van deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 12 december 2018 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 26 oktober 2018.

Huisnummerbesluiten

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r20, r28, r34, r47 en r48, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van 5 nieuw te bouwen recreatiewoningen met logiesfunctie. Besluit verzonden d.d. 19 oktober 2018.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Landweer 16, 5411 LV  Zeeland; t.b.v. een nieuw te bouwen bedrijfspand met opslaghal, kantoor en showroom. Besluit verzonden d.d. 19 oktober 2018.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r38, r39, r40, r42 en r43, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van 5 nieuw te bouwen recreatiewoningen met logiesfunctie. Besluit verzonden d.d. 19 oktober 2018.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Hermanusweg 4 met toevoeging r17, r18, r21, r22 en r37, 5374 RW  Schaijk; ten behoeve van 5 nieuw te bouwen recreatiewoningen met logiesfunctie. Besluit verzonden d.d. 24 oktober 2018.

Intrekking nummeraanduiding

 • Akkerwinde 32, 5374 DB  Schaijk; t.b.v. een bestaande woning.

Vaststelling nummeraanduiding

 • Akkerwinde 32 en 32m, 5374 DB  Schaijk; voor respectievelijk een bestaande woning en een mantelzorgwoning in een deel van de bestaande woning. Dit besluit tot intrekking en vaststelling is verzonden d.d. 25 oktober 2018.

Hernummering van een nummeraanduiding

 • Industriepark 28m, 5374 CM  Schaijk (t.b.v. een mantelzorgwoning in een voormalig deel van een kantoor van een bestaand pand)

in:

 • Industriepark 28c, 5374 CM  Schaijk (t.b.v. een woning in een voormalig deel van een kantoor van een bestaand bedrijfpand). Besluit verzonden d.d. 25 oktober 2018.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tegen de besluiten tot verlenging van de afhandelingstermijn en tegen de huisnummerbesluiten, kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Digitaal bezwaar indienen

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker
 • de datum
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt
 • een omschrijving van het bezwaar

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458 111.