Omgevingsvergunning, week 43

Dit item is verlopen op 18-12-2017.

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning

 • Vaandriglaan 23, 5411 DA  Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 17 oktober 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 2, 5374 BJ  Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de uitbreiding van een horecapand (aanvraag ontvangen 19 oktober 2017)

Ontvangen sloopmeldingen

 • Zandstraat 39, 5374 NA  Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een werkplaats (melding ontvangen 16 oktober 2017)
 • Everardusweg 3, 5374 CZ  Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking e.d. (melding ontvangen 16 oktober 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 13, 5374 BG  Schaijk; het verwijderen van onvoorzien asbest aangetroffen na sloop (melding ontvangen 17 oktober 2017)
 • Pastoor van Winkelstraat 12-14, 5374 BJ  Schaijk; het afvoeren van onvoorzien asbest (buisresten op en in maaiveld) na sloop woningen (melding ontvangen 18 oktober 2017)

Ontvangen melding lozing buiten inrichting

 • Bossestraat 96, 5374 HV  Schaijk; het melden van het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem buiten inrichtingen (melding ontvangen 13 oktober 2017)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning

 • Peelweg 20 en 20a, 5411 LH  Zeeland; het gewijzigd uitvoeren van de bouw van een bedrijfswoning ten opzichte van de eerder verleende vergunning HZ-2015-0053 voor het oprichten van een melkrundveebedrijf met bedrijfswoning en garage (vergunning verzonden d.d. 19 oktober 2017)

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemd besluit tot vergunningverlening kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

 • naam en adres bezwaarmaker;
 • de datum;
 • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;
 • een omschrijving van het bezwaar.

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.