Omgevingsvergunning, week 43

Dit item is verlopen op 05-12-2015.

Ontvangen aanvragen

 • Hellebaardlaan te Zeeland; het bouwen van een woning (aanvraag ontvangen 5 oktober 2015)
 • Boekelsedijk 12, 5411 NX  Zeeland; het verbouwen van een woonboerderij (aanvraag ontvangen 7 oktober 2015)
 • Boekelsedijk 22a, 5411 NX  Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en gebruiken van een nishut (aanvraag ontvangen 8 oktober 2015)
 • Lange Spruit 3, 5374 JE  Schaijk; het uitbreiden van een garage (aanvraag ontvangen 12 oktober 2015)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en)

 • Boekelsedijk 22a, 5411 NX  Zeeland; verbouwen/uitbreiden bedrijfsruimte. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd tot uiterlijk 21 november 2015. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 8 oktober 2015.
 • Beemdsteeg 11, 5411 NG  Zeeland; het verbouwen van het achterhuis van de woning tot vakantiewoning. De termijn van afhandeling van deze aanvraag is verlengd tot uiterlijk 7 december 2015. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 8 oktober 2015.

In dit stadium van de procedure kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen

 • Wingerd 53, 5374 AV  Schaijk; het plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (vergunning verzonden 13 oktober 2015)
 • Nabij Rijksweg 96 te Reek; het kappen van een eik (vergunning verzonden 13 oktober 2015)

Verleende vergunning in het kader van de Leegstandswet

 • Schutsboomstraat 7, 5374 CA  Schaijk; vergunning is verleend voor de tijdelijke verhuur (minimaal zes maanden en maximaal vijf jaar) van deze woning. De vergunning is verzonden d.d. 13 oktober 2015.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de bovenstaande vergunningen kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken na de datum van verzending bezwaar maken door het indienen van een bezwaarschrift bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA  Zeeland.

Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 (Awb) zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten:

 • naam en adres van de indiener
 • dagtekening
 • omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
 • de gronden waarop het bezwaarschrift rust.

Een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Op grond van art. 8:81 Awb kunt u bij de voorzieningenrechter (Rechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA te ’s-Hertogenbosch) verzoeken een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Voorwaarde is wel dat er ook een bezwaarschrift is ingediend.  Voor het instellen van genoemd verzoek is een griffierecht verschuldigd. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de genoemde rechtbank.

Zowel voor het digitaal indienen van bezwaar als voor het digitaal verzoeken om voorlopige voorziening, dient u te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de exacte voorwaarden.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.